Islamska pedagogija

Moral je srž misije

Jedan ashab kaže: “Kada sam oca pitao o tome kako se Vjerovjesnik s.a.v.s. ponašao prilikom sjedenja s društvom, odgovorio je: „Allahov Poslanik s.a.v.s. je uvijek bio nasmijan, blage naravi i ljubazan, a ne grub i osoran, niti bučan kao na pijaci. On nije bio bestidnik, niti kuditelj, niti hvalitelj. Ne bi obraćao pažnju na nešto […]

Moral je srž misije

Ovo je veoma važna praktična osnova na kojoj počiva etika u islamskom vjerozakonu, budući da ljudi, ukoliko sebi za uzor uzmu Vjerovjesnika s.a.v.s., bivaju pošteđeni zapadanja u zabludu i neizvjesnost, a približavaju se  zadovoljstvu Uzvišenog Allaha. Etika Allahovog Poslanika s.a.v.s., na koju se muslimani trebaju ugledati, najbolja je, najsavršenija i najplemenitija. U prilog dokazivanju njene […]

Moralno vaspitanje II

Kur'an u suri El Isra, kaže: – I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! – A roditeljima dobročinstvo činite; – i rođacima; – i siročadi; – i siromasima; – i komšijama bližnjim; – i komšijama daljnjim; – i drugovima; – i putnicima-namjernicima; – i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, […]

Moralno vaspitanje

Ahlak je izvedenica od arapske riječi huluk, koja označava ćud, narav, prirodu, karakter, moral i sl. U Svojoj milosti, Stvoritelj stvara svako ljudsko biće u čistoj prirodi (fitri), tj. u ćudi koja je sklona pozitivnim svojstvima koja se nazivaju es-sifatu-l-akhlakijjetu’-l-fitrijje i koja su cilj odgoja. Prema tome, huluk je nemoguće protumačiti ukoliko se ne veže […]

Dušu je Allah dž.š. stvorio slobodnom

Osim ibadeta, Kur’an, ta „savršena medresa za odgajanje“, nudi još dvije velike oblasti kojima se odgaja duša. Te su: kazivanja o drevnim narodima i prizori iz Kosmosa. Kur’an je pun kazivanja o el-umemu ‘l-gabire, „narodima koje je prekrila prašina“, a koji su stradali zato što su zapuštali svoj ruh (dušu) okrećući leđa Allahovim dž.š. porukama, […]

Negativne pojave u postupcima sa djecom

 Ono što ćemo u ovom radu nastojati jeste to da imenujemo i definišemo negativne pojave, analizirajući njihovu štetnost, kao i da predložimo modalitete kako da se prevaziđu i iskorijene, a umjesto njih ponudimo najbolji lijek i rešenje koje je u skladu sa islamom i u korist djeteta i cijele porodice.

Odgoj djece

Obzirom da islamska pedagogija gradi svoju koncepciju na osnovama uzvišenog islama, a islam je univerzalan pogled na ljudsko društvo i čovjeka, koji čovjeka posmatra u svom totalitetu, tako i ova naučna disciplina, koja se bavi odgojem, čovjeka posmatra, analizira i usmjerava svoje djelovanje na njegovu kompletnu ličnost. Tu se, prije svega, misli na dvije osnovne […]

Muhammed a.s. u liku pedagoga i prosvjetitelja

Članak koji je pred vama ne pretenduje da kaže konačnu riječ o ulozi Muhammeda a.s. u odgoju i obrazovanju ljudi, ne samo zato što je Allahov Poslanik a.s. vječita inspiracija generacijama učenjaka, a među njima i pedagozima, već i zato što je njegova poslanička misija trasirala jasan put kada je u pitanju vaspitno-obrazovni proces i […]