O nama

O Fakultetu za islamske studije

Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru je visokoškolska, odgojno-obrazovna ustanova Islamske zajednice, koja je njegov osnivač, i na nivou je sa drugim fakultetima i visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji.

Diplome Fakulteta priznate su kako u Srbiji i regionu, tako i širom svijeta. Fakultet za islamske studije je upisan u registar kod nadležnih ministarstava u Republici Srbiji, kao i u registar visokoobrazovnih ustanova Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ravnopravan sa ostala tri islamska fakulteta koja djeluju u okviru Rijaseta.

Fakultet za islamske studije osnovan je na zasjedanju Sabora Islamske zajednice Sandžaka 12.05.2001. godine, prvobitno kao Islamska pedagoška akademija u Novom Pazaru. Akademija je 2005. godine preimenovana u Fakultet za islamske studije.

Afirmacijom vjerskog i nacionalnog identiteta sandžačkih Bošnjaka tokom devedesetih godina otvorio se prostor slobodnijem vjerskom djelovanju, što je rezultiralo ponovnim reaktiviranjem vjersko-prosvjetnih ustanova i institucija. Osnivanje Fakulteta je kontinuirani uspon vjerskog obrazovanja u Sandžaku.

fis

Značaj Fakulteta

Snaga jednog naroda sadržana je u njegovom intelektualnom i obrazovnom potencijalu, u znanju čija svjetlost goni tamu sa horizonta nepoznatog i sakrivenog.

Bošnjaci u Sandžaku opstaju punih stotinu godina uprkos permanentnim nasrtajima na njihov vjerski, nacionalni i kulturni identitet. Jedna od najvećih nepravdi prema ovom kraju od strane svih sistema koji su njime upravljali  je sistematsko gušenje razvoja školstva, posebno vjersko-prosvjetnih ustanova.

Fakultet za islamske studije nastaje na temelju vjersko-obrazovnih ustanova u Sandžaku, koje su nastale u vrijeme Osmanlija još od 1461. godine.

Rad Fakulteta za islamske studije za muslimane Sandžaka znači očuvanje vjerskog znanja, kao i obezbjeđivanje sopstvenog, kvalitetnog kadrovskog potencijala. Djelatnost Fakulteta  za kulturu Bošnjaka znači nastavak vjekovne tradicije koja je po svojim osobenostima jedinstvena u Evropi i svijetu.

Zahvaljujući osnivanju Fakulteta za islamske studije Novi Pazar je postao studentski grad budući da je on prva viskoobrazovna institucija na ovom podneblju.

Djelatnost Fakulteta

Djelatnost Fakulteta ogleda se u organiziranju nastave i naučno-istraživačkog rada iz islamskih i društvenih nauka kojima se stiču diplome i akademski stepeni, uključujući i doktorsko zvanje, u cilju unapređenja islamske misli, znanja i školstva, a za potrebe Islamske zajednice u Srbiji.

Naučno-istraživački i nastavni rad u obrazovanju kadrova za sticanje visoke stručne spreme, stručnog stepena specijalista, naučnog stepena, mastera i doktora nauka odvija se iz teorijskih i praktičnih islamskih nauka: kiraeta, tefsira, hadisa, akaida, fikha, povijesti islama, islamske kulture i civilizacije, islamske filozofije, komparativnih religija pozitivnog prava i komunikologije te predmeta islamske pedagogije, za koje je Fakultet matičan. Na Fakultetu se obavlja nastavni proces i iz disciplina kao što su: islamske nauke, stručne discipline iz islamskih nauka (ulumu-l-Kur'an, akaid, hadis, fikh), pedagogija, didaktika, jezici (arapski, bosanski, engleski), islamska umjetnost, islamska filozofija, islamski moral te druge discipline za koje se pokaže poseban interes.

Fakultet za islamske studije vrši svoju prosvjetiteljsku ulogu za muslimane u Sandžaku, Srbiji i šire.

Cilj i zadaci Fakulteta se ostvaruju kroz: odgojno-obrazovni rad, redovno izvođenje nastave, slobodne aktivnosti, studijska putovanja, praktičnu nastavu, naučno-istraživački rad, organiziranje stručnih i naučnih skupova, izdavačku djelatnost i rad stručne službe.

Fakultet obavlja, razvija, afirmira i organizira sistematsko praćenje i korištenje dostignuća u savremenoj nauci, vrši nostrifikaciju i ekvivalenciju diploma, pruža stručnu i naučnu pomoć organima i ustanovama Islamske zajednice, razvija saradnju sa islamskim fakultetima i drugim naučno-obrazovnim institucijama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu.