Vijesti

Negativne pojave u postupcima sa djecom

 Ono što ćemo u ovom radu nastojati jeste to da imenujemo i definišemo negativne pojave, analizirajući njihovu štetnost, kao i da predložimo modalitete kako da se prevaziđu i iskorijene, a umjesto njih ponudimo najbolji lijek i rešenje koje je u skladu sa islamom i u korist djeteta i cijele porodice.

 

Slavlje zbog rađanja djeteta na haram način

Mnogi roditelji, kako iz zanosa radosti i brige za zdravlje i blagostanje svog djeteta, tako i zbog neznanja, pristupaju postupcima koji uzrokuju suprotno onome zbog čega to čine, što je, svakako, nanošenje štete svom djetetu. Pažnja prema djetetu u prvim godinama njegovog života je, svakako, potrebna i neophodna, ali ono što čine pojedini roditelji u zanosu radosti i sreće je svakako negativno i štetno, prije svega, za djecu, a zatim i za njih same.
Islam je definisao i uspostavio sve neophodne principe i pravila kako da se postupa sa djetetom. Svako odstupanje od islamskih principa je zabranjeno, a samim time i štetno. Govorili smo o nekim propisima zasnovanim na principima Kur’ana i Sunneta koji definišu potrebne postupke kada se dijete rodi, a sada ćemo upozoriti na neke pojave koje su suprotne ovim principima, a koji se mogu primijetiti kod nekih porodica u našem društvu.
Običaji koji su suprotni islamu prošireni su na svim prostorima na kojima egzistiraju muslimani, ali je evidentno da je intenzitet povećan u sredinama gdje je nedostatak islamske naobrazbe, sredinama gdje je neznanje prisutno i evidentno.
Te pojave ili običaji su posljedica induciranja i asimilacije muslimanskog stanovništva u druge, neislamske, zajednice prihvatajući tuđe običaje.
Takođe, uzroci proširenja tih pojava se mogu naći i uticaju starih priča i dogmi koje su se vremenom ugnijezdile u muslimanskim porodicama.
Ono što ćemo u ovom radu nastojati jeste to da imenujemo i definišemo negativne pojave, analizirajući njihovu štetnost, kao i da predložimo modalitete kako da se prevaziđu i iskorijene, a umjesto njih ponudimo najbolji lijek i rešenje koje je u skladu sa islamom i u korist djeteta i cijele porodice.
Ono što je prisutno kod mnogih porodica jesu pogrešni koraci i postupci od samog rođenja djeteta, a to se, prije svega, ogleda u sljedećim pojavama.

Slavlje uz konzumiranje alkohola

Ova pojava je, nažalost, prisutna kod mnogih porodica. Ne shvatajući njenu težinu i opasnost, a i štetnost za samo dijete, roditelji dozvoljavaju, a nerijetko i učestvuju u orgijama uz alkoholna pića i druga nedozvoljena sredstva. Umjesto da se zahvale Uzvišenom Allahu na dragocjenom daru – rođenju djeteta, griješnici to zanemaruju i zaboravljaju, pa čine upravo ono čime srde Uzvišenog Allaha dž.š.
Alkohol je jedna od zabranjenih stvari uz koje se spominje i prokletstvo. Uzvišeni Allah kaže: „O vjernici, zaista su vino (alkoholna pića), kockanje, kipovi i strelice za gatanje odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite.“
Poslanik a.s. kaže: „Proklet je alkohol na deset načina: proklet je onaj ko ga pije, i ko ga toči, i ko ga prodaje, i ko ga kupuje, i ko ga proizvodi, i kome se proizvodi, i ko ga nosi, i kome se nosi, i ko se hrani zaradom od njega.“
 
U drugom hadisu se kaže: „Kad god se ljudi na dunjaluku sastanu radi zajedničkog pijenja alkohola, Allah će ih sastaviti u Džehennemu gdje će sjediti jedni naspram drugih  i uzajamno će se proklinjati, govoreći: „O ti, neka te Allah kazni kako to zaslužuješ zato što si me do ovoga doveo“, a ovaj će njemu isto tako uzvraćati.“  
Kolika je štetnost ovog poroka u svakom pogledu razumije se iz hadisa u kome Muhamed a.s. kaže: „Klonite se alkohola jer je on majka svih zala.“  
Dakle, konzumiranje ili bilo kakvo poslovanje sa alkoholom predstavlja zlo koje sa sobom nosi ogromne posljedice. Ovo zlo je posebno štetno u trenucima kao što je slavlje i radost kada se dijete rodi, kako je to, nažalost, navika mnogih.  

Žaljenje zbog pola djeteta

Ni u kom slučaju se ne smije desiti da se iko ko se osjeća muslimanom ljuti zbog toga što je dobio dijete. Svejedno je da li on to čini zato što je razočaran, jer je očekivao jedno, a dobio drugo, ili iz nekog drugog razloga. Posebno je raširena širom svijeta omraženost ženske djece. Koliko je očeva, neznalica, koji se silno srde i teško rastuže kad im se kaže da im je žena rodila žensko dijete! Pojedinci se ponašaju kao u vrijeme džahilijeta (period prije objave Kur’ana), te se direktno suprotstavljaju Allahovoj odredbi. Izraziti nezadovoljstvo, odbiti poklon običnog čovjeka je gnusno i odvratno djelo koje svi preziru, a šta tek da mislimo o nezadovoljstvu i odbijanju poklona kojeg nam je podario Allah dž.š.!
Divne su riječi jednog islamskog alima: „One (žene) su pola čovječanstva koje rađa drugu polovinu. Precizno rečeno, one su cjelokupno čovječanstvo.“
O veličini i značaju ženske djece govori nam Allah dž.š. u Kur’anu i pri tome dobijanje ženske djece naziva „poklonom“. Štaviše, stavlja ih na mjesto ispred muškarca. Uzvišeni kaže: „Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji. On stvara šta hoće! On poklanja žensku djecu kome hoće, a kome hoće, mušku.“
Allahov Poslanik a.s. kaže: „Kome Allah podari tri ćerke, ili tri sestre, ili dvije ćerke, ili dvije sestre, pa upotpuni dobročinstvo prema njima bojeći se Allaha dž.š. za njih – ući će u Dženet.“

Nadijevanje neislamskih imena

Poslanik a.s. kaže: „Doista ćete na Sudnjem danu biti prozivani po vašim imenima i imenima vaših očeva, pa nadijevajte lijepa imena.“
Udaljavanje od fundamentalnih principa islamskog učenja ogleda se u svim porama našeg društva. Nažalost, toga nije pošteđen ni najznačajniji dio naše zajednice, a to je porodica i djeca u njoj. Mnogi roditelji zbog želje da se, navodno, emancipuju, prilagode i osavremene, svojoj djeci daju imena koja nemaju nikakvo, a često i loše značenje. Ova pojava nije karakteristična samo za naše podneblje i naš narod, ona je, nažalost, proširena širom islamskog svijeta.  O ovoj pojavi je pisao rahmetli Alija Izetbegović. U jednom zanimljivom zapažanju najbolje se oslikava o kakvoj se pojavi radi.  Zapažanje ćemo objaviti u cjelosti:
Dakle, Bosna i Hercegovina je prije rata bilo područje koje je bilo na posebnom udaru kvazi-emanicipacije, gdje se svim silama nastojalo udaljiti od islamskih običaja. Ovo će nekom izgledati kao puka slučajnost ili posljedica vremena, međutim, radilo se o sistematskom uništavanju islamske kulture i civilizacije, našta je rahmetli Izetbegović i upozoravao.

Konci, zubi i druge stvari koje se kače djetetu

Među pojavama koje su prisutne najčešće nailazimo na one vezane za pokušaj zaštite djeteta od štetnih uticaja ograme, očiju i sihira. Roditelji iz straha slušaju svaki savjet i preporuku, bez obzira od koga dolazile. Najčešći su primjeri da se djetetu oko odjeće okače razne stvari.
Kod nekih familija je običaj da, kada se dijete rodi, o njegovu odjeću okače zub od neke divlje životinje, najčešće vuka. Ovaj običaj je zasnovan na ubjeđenju da se na taj način dijete štiti i da mu ne može štetiti pogledi znatiželjnih žena i drugih. Dakle, vjeruje se da ga ovo, na neki način, čuva i štiti.
Ovaj običaj je u direktnoj suprotnosti sa intencijama islama koji propagira da je jedino u Allahovoj moći da štiti svoja stvorenja od štetnih uticaja šejtana i džina.
Uzvišeni Allah je objavio Kur’an i on predstavlja kako lijek čovjeku za mnoge probleme i bolesti, tako i zaštitu i preventivu od raznih štetnih uticaja.

Gatanje, livenje strava, zapisi…

Ono što je, također, prisutno u praksi mnogih muslimanskih porodica jeste odlazak kod pojedinih osoba, gatara, kvazi-hodža, a u cilju traženja pomoći i zaštite za svoju djecu. Često takve osobe postaju vrlo popularne i poznate po svojim uslugama i, navodnim, uspjesima u liječenju. O ovoj pojavi je govorio i poznati islamski alim Husein-ef. Đozo, koji u odgovoru na pitanje o ovim pojavama kaže: „Gatanje putem bacanja fala, gledanja u dlan, findžan, putem zapisa, predstavlja primjeran oblik praznovjerja, pa čak i širka… Tražimo pomoć preko kojekakvih baba, vještica i veoma problematičnih osoba, koje ne posjeduju nikakvih naučnih, niti moralnih kvaliteta.“  
Ono što je evidentno kada su u pitanju ova djela jeste da su ona posljedica neznanja i zaostalosti. Samo u ambijentu neznanja i nepraktikovanja islama nastaju kvazi učenja i dogme, poput ovih.
Primjetno je da neki od tih poslova daju prividne rezultate, npr. poslije livenja strave prestane dijete sa mokrenjem, neprestanim plačom i sl. Šta se zapravo dešava? Ovo se može tumačiti na dva načina. Prvi je da te žene ili gatari imaju rezultata kako bi se njihov glas još više pročuo i privukao mase, što je šejtanova zamka. Drugo tumačenje može biti učenje pojedinih ajeta i sura, koje zaista djelotvorno djeluju u izlječenju anomalija.
Koja je od ove dvije stvari, najbolje ćemo znati po osobi koja se bavi liječenjem. Ako je dobar musliman, redovno obavlja obaveze, kloni se grijeha i ne koristi nedozvoljena sredstva u liječenju, onda se izlječenje može pripisati tome, a Allah je jedini koji daje lijek.
Ono što, također, treba istaći jeste neophodnost prevencije od ovih bolesti učenjem dova i kur’anskih ajeta od strane roditelja ili drugih članova porodice.

Dojenje djeteta bez vođenja računa da se time ostvaruje srodstvo

Negativna pojava kod mnogih roditelja, posebno majki, jestte nemarnost kod zadajanja svog djeteta kod drugih žena ili zadajanje tuđeg djeteta.
Svakako da je pohvaljeno pomoći tuđem djetetu i po mogućnosti ga nahraniti. Međutim, to proizvodi određene konsekvence, a prije svega uspostavljanje srodstva po mlijeku.
Islam je precizno odredio da se putem dojenja može ostvariti bliska rodbinska veza. Srodstvo po mlijeku se ostvaruje kada žena u periodu dojenja svog djeteta zadoji i tuđe dijete,  te da djeca postaju braća ili sestre po mlijeku.
Srodstvo se ostvaruje samo jednim dojenjem, bez obzira na količinu. Dakle, i najmanja količina mlijeka doprinosi da se ostvari srodstvo po mlijeku.
Uzvišeni Allah dž.š. kaže: „… i majke vaše koje su vas zadojile i sestre vaše po mlijeku…“
Poslanik a.s. kaže: „Zabranjeno je po mlijeku ono što je zabranjeno po krvi”
U drugom hadisu Poslanik a.s. kaže: „Zaista Allah dž.š. zabranjuje ono što je po mlijeku, kao što zabranjuje po rodbinstvu.”  
Period dojenja traje dvije godine, a po nekim učenjacima dvije i po godine.   
Ono što je bitno i našta treba upozoriti jeste da je neophodno voditi računa da djeca koja su u srodstvu po mlijeku ne stupe u bračnu vezu. Nažalost, često se dešava da majke, i pored toga što su nahranile neko dijete, tome ne pridaju nikakav značaj, zaboravljaju i svojoj djeci ne kažu ništa o tome.

Leave a comment