Vijesti

Moralno vaspitanje II

Kur'an u suri El Isra, kaže: – I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! – A roditeljima dobročinstvo činite; – i rođacima; – i siročadi; – i siromasima; – i komšijama bližnjim; – i komšijama daljnjim; – i drugovima; – i putnicima-namjernicima; – i onima koji su u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu; – one koji škrtare; – i traže od drugih da budu škrti; – i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao: a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju; – one koji troše imanja svoja da se pred svijetom pokažu; – a ni u Allaha ni u onaj svijet ne vjeruju. – A kome je šejtan drug, zao mu je drug! Potom, Uzvišeni nastavlja: – Zar je onaj koji zna da je istina ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A Pouku samo razumom obdareni primaju: – oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne krše obećanje; – i oni koji poštuju ono što je Allah naredio da se poštuje; – i Gospodara svoga se boje; – i obračuna mučnoga se plaše. – i oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga; – i koji molitvu obavljaju; – i koji od onoga što im dajemo i tajno i javno udjeljuju; – i koji dobrim zlo uzvraćaju – njih čeka najljepše prebivalište, edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov – oni koji su bili čestiti – i meleki će im ulaziti na vrata svaka: „Mir neka je s vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!“ – A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali; – i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje; – i čine nered na Zemlji – njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište! Uzvišeni Allah kaže: Allah zahtijeva: – da se svačije pravo poštuje; – dobro čini; – i da se bližnjima udjeljuje; – a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje; – da pouku primite, On vas savjetuje. – I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali; – i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite. – i ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto ispredena, i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na Sudnjem danu će vam, doista, objasniti ono oko čega ste se razilazili. Da Allah hoće učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali, On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće, i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili. – I ne služite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji, i da ne biste nesreću iskusili zato što ste od Allahova puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka. – I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi, – ono što je u Allaha – vječno je. One koji su trpjeli mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili. – Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Uzvišeni Allah kaže: – Ono što žele – vjernici će postići, – oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, – i oni koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju, – i koji milostinju udjeljuju, – i koji stidna mjesta svoja čuvaju, – osim od žena svojih i l i onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju; – i oni koji o povjerenim im amanetima – i obavezama svojim brigu brinu, – i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju i oni koji su dostojni nasljednici, koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Uzvišeni kaže: – A robovi Milostivoga – su oni koji po Zemlji mirno hodaju, – a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: „Mir s vama“, – i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći; – i oni koji govore: „Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište“; – i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, – već se u tome drže sredine; – i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju, – i koji, one koje je Allah zabranio, ne ubijaju, osim kad pravda zahtijeva, – i koji ne bludniče; – a ko to radi, iskusit će kaznu. Patnja će mu na ovom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova rđava djela u dobra promijeniti, Allah prašta i Samilostan je. A onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, ui s t inu, Allahu i skre – n o vratio. – I oni koji ne svjedoče lažno, – i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. – I oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ni gluhi ni slijepi ne ostanu. – I oni koji govore: „Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!“ Oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani. U njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište! Ako bolje pogledamo navedene ajete, koji čine jedan kraći izbor iz velikog opusa, možemo uočiti jedan broj pozitivnih osobina, od kojih ćemo izdvojiti: dobrotu, strpljivost, iskrenost, ispunjavanje obećanja, povjerljivost, skromnost, iskrenu predanost, druželjubivost, blagost, sklonost praštanju, sklonost mirenju, toleranciju, dobročinstvo, krepost, uravnoteženost, plemenitost, požrtvovanost, zasnivanje govora samo na istini, praktikovanje istine i zalaganje za nju, potpomaganje istine, pružanje pomoći slabom, davanje milostinje, dobročinstvo, davanje prednosti vrlinama pred drugim osobinama, uzvrćanje dobrim na loše djelo, pravednost, potpomaganje u dobroti i ibadetima, pozivanje na pokornost Allahu dž.š., na dobro i istinu, naređivanje dobra i zabranjivanje zla, borba na Allahovom putu, kako bi Allahova riječ bila iznad svega, korištenje halal jela, pića i odjeće koje je Allah dž.š. dozvolio, ali bez pretjerivanja i oholosti, trajno održavanje čistoće tijela, odijela i mjesta prebivanja, uvažavanje stavova drugih, poštivanje njihovih prava, imovine, časti i života, ugledanje na Muhammeda s.a.v.s. u govoru i praktičnom postupanju, oponašanju i usvajanju značenja Allahovih svojstava i osobina u granicama koliko je to moguće ljudskom biću. „U ovim ajetima možemo, također, vidjeti mnogobrojne pokuđene osobine kao obilježja loše naravi, od kojih spominjemo: činjenje grijeha, neposlušnost, nestrpljivost, laž, nepovjerljivost, izdajstvo, oholost, licemjerje, surovost, grubost, nemilosrdnost, krutost, nebriga za druge, prostakluk, raspusnost, škrtost, egoizam, zataškavanje istine, nepravednost, pasivnost i druge ružne osobine.“ 

Leave a comment