Master Studije

Fakultet je nakon osamnaest godina uspješnoga rada uspio okupiti najeminentnije profesore islamskih nauka u regionu, te oformiti sopstveni kadar koji je u stanju polahko nositi breme najvećeg dijela naučno-obrazovnog procesa na Fakultetu. Nastavno-naučno vijeće predložilo je Mešihatu da se na Fakultetu odobri organiziranje postdiplomskih studija (master i doktorske). Imajući u vidu da je Fakultet pridružena članica Internacionalnog univerziteta, te da već ima dovoljne kapacitete, Mešihat je ovaj zahtjev odobrio, te se od 2013. godine uspješno realizira ova vrsta nastave. 

Fakultet za islamske studije već sedam godine uspješno organizira master studije na smjeru Islamistika. Organiziranje ovih studija je pored značaja za razvoj Fakulteta izuzetno korisno i važno za svršenike osnovnih studija koji na ovaj način dobijaju mogućnost za stručno usavršavanje i napredovanje, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Master studije na Fakultetu za islamske studije traju dvije godine.

 

Jednogodišnji akademski master studij

Smjer: ISLAMISTIKA

 

Redni broj I

semestar

ECTS Redni broj II

semestar

ECTS
1. Hadis

prof. dr. Hajrudin Balić

balic_hajrudin@yahoo.com

10 4.  Usuli -fikh

prof. dr. Enver Gicić

envergicić@hotmail.com

7
2.  Da’wa

prof. dr. Mevlud Dudić

predsjednik@mesihat.org

10 5.   Tefsir

Doc. dr. Enver Omerović

mekanlija@hotmail.com

doc. dr. Siham Mevid

sihammewid@gmail.com

7
6. Izborni predmet iz struke

 

6
3.  

Metodologija naučno-istraživačkog rada

prof. dr. Šefket Krcić

dr.s.krcic@uninp.edu.rs

10 7. Završni – master rad

 

10
UKUPNO ECTS 30 UKUPNO ECTS 30

 

Izborni predmet iz struke:

Redni broj Predmeti
1. Religije savremenog svijeta prof. dr.  Admir Muratović

muratovic.admir8@gmail.com

2. Metodika nastave islamske vjeronauke prof. dr. Mevlud Dudić
3. Akaid prof. dr. Almir Pramenković

 

Kontakt: studentska.sluzba@fis.edu.rs