Muslimani danas

Krucijalni faktori za napredak i pad društva

Kur'ansko-sunnetska perspektiva Muslimani za svoje stanje uzroke trebaju tražiti u Kur'anu i Sunnetu. Prema Kur'anu i Sunnetu, najvažniji faktor uspona ili pada jeste sam čovjek. Kur'an jasno podvlači da Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni i da se nered pojavljuje na zemlji zbog onoga što ljudi rade na Zemlji. (Er-Ra'd, […]

Da li u Kur'anu postoje nevažeći ajeti

Postoje ajeti koji su derogirani, ali su i dalje dio Kur'ana, a njihovo značenje i danas važi. Tako, na primjer, izazov nevjernicima da napišu knjigu nalik Kur'anu važi i danas. Isto tako, važi i izazov da proizvedu deset sura nalik Kur'anu, ili bar jednu jedinu sličnu nekoj od kur'anskih sura. Posljednji izazov ne proturječi prethodno […]

Kratak pregled stanja vakufa kod nas

  Historijski je nedvojbena činjenica da je vakuf bio predmet otuđivanja s namjerom slabljenja Islamske zajednice, a time i muslimana. Muslimani su se permanentno borili za očuvanje vakufa i njihovo unapređivanje. Tako je Statut za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova u BiH usvojen 15. aprila 1909., a za Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru […]

Uloga i značaj vakufa u islamu

Šerijatsko određenje vakufa U Šerijatu vakuf označava zadužbinu u ime Allaha dž.š., odnosno izuzimanje predmeta iz svoje imovine i davanje na Allahovom putu, sve dok je svijeta i vijeka. Najstariji vakuf je, svakako, Ka'ba, koju je izgradio Ibrahim a.s., po čemu je ovaj veliki Allahov Poslanik poznat kao prvi pravi vakif.