Vijesti

Zašto da slijedimo samo islam?

Zabluda: U osnovi, sve religije uče svoje sljedbenike da čine dobra djela. Zašto bi neko morao slijediti baš islam!?

 

Osnovna razlika između islama i drugih religija

Sve religije, u osnovi, podstiču ljude da čine dobra djela i da ostavljaju ružna. Međutim, islam ide dalje od toga. Islam ljudima pokazuje praktične metode ka postizanju pravednog društva i iskorjenjivanju zla, kako kod pojedinaca, tako i kod cijele zajednice. Islam uzima u obzir ljudsku prirodu i kompleksnost ljudske zajednice. Islam je Uputa koja nam dolazi direktno od Stvoritelja. Zbog toga se islam zove dinul-fitr – prirodna vjera za čovjeka.

Korjenitost u zabranama

a) Islam određuje metode iskorjenjivanja krađe

Najpoznatije religije uče svoje sljedbenike da je krađa loše djelo. Islam nas uči isto. U čemu je razlika između islama i ostalih religija? Razlika leži u činjenici da islam, osim što nas uči da je krađa loše djelo, pokazuje nam praktičan način kako da stvorimo socijalnu strukturu u kojoj ljudi neće krasti.

b) Islam naređuje davanje zekata

Islamski zakon predviđa da svaka osoba čiji imetak premašuje količinu nisaba, tj. ako ima određenog imetka u vrijednosti 91.6 grama zlata, mora iz svog imetka izdvojiti 2.5% na kraju svake lunarne godine u dobrotvorne svrhe. Ako bi svaki bogataš na svijetu izdvojio tačan iznos zekata iz svog imetka, siromaštvo bi bilo iskorijenjeno. Nijedan čovjek na svijetu ne bi ostao gladan.

c) Odsijecanje ruke kradljivcu

Islam naređuje da se kradljivcu odsječe ruka ako se dokaže da je ukrao. Časni Kur’an kaže u suri Maida:

„Kradljivcu i kradljivici odsijecite ruke njihove, neka im to bude kazna za ono što su učinili i opomena od Allaha! A Allah je Silan i Mudar.“ (El-Maida, 38)

Neki će reći: „Odsijecanje ruke u 21. vijeku!? Islam je surova religija!“

d) Kakvi rezultati se postižu primjenom Šerijata?

Amerika se smatra najrazvijenijom državom na svijetu. Nažalost, to je zemlja sa najvećom stopom kriminala i pljački. Zamislite kada bi se islamski zakon primijenio u Americi, da svaka imućna osoba iz svog imetka udijeli zekat svake godine i da se svakom kradljivcu odsječe ruka, ako se dokaže njegova krivica. Da li bi se stopa kriminala i krađe u Americi povećala, ili bi ostala ista, ili bi se smanjila? Naravno, ta stopa bi se drastično smanjila. Ne samo to, već bi primjena islamskog zakona u korijenu presjekla svaki potencijalni pokušaj krađe.

Slažem se sa tim da je danas u svijetu krađa prisutna u ogromnoj mjeri, tako da kada bismo odsjekli ruku svakom kradljivcu imali bismo na desetine hiljada ljudi sa odsječenom rukom. Međutim, stvar je u tome da čim počnete primjenjivati islamski zakon, broj slučajeva krađe će se drastično smanjiti. Potencijalni kradljivac će dobro razmisliti prije nego se upusti u tako riskantan poduhvat. Sama pomisao na kaznu koja slijedi kradljivcu odvratit će svakog kradljivca od namjere. Možda bi se samo nekoliko ljudi upustilo u krađu. Nekolicini ljudi će ruka biti odsječena, ali će zato milioni ljudi živjeti u miru i imovinskoj sigurnosti.

Islamski šerijat je praktičan i daje direktne rezultate.

Islam zabranjuje napastvovanje žena, ali i naređuje hidžab i smrtnu kaznu za one koji počine silovanje

a) Islam propisuje metodu za iskorjenjivanje zlostavljanja i silovanja

Sve svjetske religije uče sljedbenike da su zlostavljanje i silovanje teški grijesi. Islam nas uči isto. Kakva je razlika između islama i ostalih religija? Razlika leži u činjenici da se islam ne bavi samo površnim propovjedanjem poštivanja prema ženi i karakteriziranjem zlostavljanja i silovanja kao velikih grijeha. Islam ide dalje od toga – daje konkretne upute kako da društvo iskorijeni ove oblike nasilja.

b) Hidžab za muškarce

U islamu postoji naredba koja se zove hidžab. Časni Kur’an najprije spominje hidžab za muškarce, pa zatim za žene. Hidžab za muškarce se spominje u sljedećem kur’anskom ajetu:

„Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je najčednije, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade.“ (En-Nur, ajet 30)

Ako muškarac pogleda u neku ženu, pa mu neka ružna misao prođe kroz glavu, obaveza mu je oboriti pogled.

c) Hidžab za žene

„A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena; i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite.“ (En-Nur, 31)

Ženi mora biti pokriveno cijelo tijelo. Jedino što smije biti otkriveno su lice i šake.

d) Hidžab prevencija protiv napastvovanja

Razlog zbog kojeg je Uzvišeni Allah propisao hidžab se spominje u sljedećem ajetu: „O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je.“ (El-Ahzab, 59)

Kur’an nam kaže da je propis hidžaba došao da bi se islamski odjevene žene prepoznale kao čedne i da ne bi bile napastvovane.

e) Primjer dvije sestre

Zamislite primjer dvije sestre bliznakinje, podjednako lijepe, koje idu niz ulicu. Jedna od njih nosi islamsku nošnju, hidžab, tj. pokriveno joj je cijelo tijelo, osim lica i šaka. Druga sestra nosi zapadnjačku nošnju – mini suknju. Iza ugla čeka huligan, koji namjerava napastvovati jednu od njih. Koja od ove dvije djevojke će ga privući – djevojka koja nosi islamsku nošnju ili ova u mini suknji? Naravno, njegovu pažnju će privući ova sa zapadnjačkom nošnjom. Takav način oblačenja je indirektan poziv da je napadne i omalovaži na ulici. Kur’an govori istinu kada kaže da je hidžab prevencija od napastvovanja.

f) Smrtna kazna za onog ko počini silovanje

Prema Šerijatu, čovjek za koga se dokaže da je izvršio silovanje kažnjava se smrtnom kaznom. Mnogi su iznenađeni ovako „žestokom“ kaznom. Neki su čak rekli da je islam gruba, surova i nehumana religija! Upitao sam na stotine nemuslimana: „Pretpostavimo, ne dao Allah, da neko siluje tvoju ženu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao?“ Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su otišli toliko daleko, pa su rekli da bi ga mučili do smrti.

Ako vam neko siluje ženu, ili majku, ili sestru, ili ćerku, bez razmišljanja podržavate smrtnu kaznu. Međutim, ako je silovana tuđa žena, majka, sestra ili ćerka, smrtna kazna je divljački zakon. Čemu dvostruki standardi?

g) Zemlja sa najvećom stopom silovanja na svijetu

Prema podacima FBI-a, tokom 1990. godine bilo je 102.555 prijavljenih slučajeva silovanja. To je, prema istom izvještaju, samo 16% ukupnog broja slučajeva silovanja. Dakle, 84% slučajeva je neprijavljeno. Ovu brojku pomnožite sa 6,5 i dobit ćete 640.968. Toliko je bilo silovanja 1990. godine. To znači da je svakoga dana u toku 1990. godine 1.756 žena silovano. Podaci iz narednih godina su zastrašujući. Svakoga dana se u Americi desi preko 1.900 slučajeva silovanja. To znači da se svakih 1,5 minuta dogodi silovanje. U toku ovih sat vremena u Americi već silovano 40 žena!

Podaci iz izvještaja FBI-a kažu da od tih prijavljenih slučajeva (16%), samo 10% bude riješeno. To znači da je samo 1.6% počinitelja silovanja uhapšeno. Od tih uhapšenih, 50% biva oslobođeno prije suđenja. To znači da samo 0.8% počinitelja silovanja stane pred sudiju. To znači da će neko ko počini 125 silovanja biti izveden pred sudiju samo jednom. Interesantna kocka! Što se tiče onih koji odu pred sudiju, 50% njih dobije kaznu zatvora na manje od godinu dana, iako američki zakon kaže: sedam godina strogog zatvora! Ali, sudije kažu: „Pa dobro, ovo mu je prvi put da je počinio silovanje, nećemo biti strogi.“ Možda je počinio 125 silovanja, dođe prvi put pred sudiju i sudija kaže: „Ne budimo grubi, ovo mu je prvo silovanje.“ To su statistike američkog FBI-a.

h) Kakvi bi bili rezultati primjene šerijata?

Postavljam pitanje: Ako u Americi uvedete Šerijat – da svaki muškarac mora spuštati pogled, žene moraju nositi islamski hidžab (cijelo tijelo pokriveno, osim lica i šaka), pa ako nakon svega toga neko počini silovanje, slijedi mu smrtna kazna – da li bi u tom slučaju stopa silovanja porasla, ili bi ostala ista, ili bi se smanjila? Smanjila bi se! Ovo je praktičan zakon! Uvedite Šerijat i eto vam rezultata.

Islam ima praktična rješenja za probleme čovječanstva

Islam je najbolji način života zato što njegova učenja nisu samo puka retorika, već praktična rješenja za sve probleme sa kojima se čovječanstvo suočava. Islam postiže konkretne rezultate na nivou pojedinaca, ali i na nivou cijelog društva. Islam je najbolji način života, jer je praktična i univerzalna religija koja nije vezana za samo jednu određenu skupinu ljudi ili naciju i državu.

Preveo: Senad Redžepović

Leave a comment