Vijesti

Vjernik između dunjalučkih interesa i ispravnih ideala

Kada se interes vjernika ne podudara sa njegovim idealima tu nema problema, ali danas je najveći problem kada se čovjek nađe na raskrsnici i bira između dunjalučkih interesa i ispravnih ideala, kada treba da bira da li da krene putem ličnih interesa ili kolektivnih. Tada se vjernici različito ponašaju. Neki od njih vide samo jedan put, a to je put ličnog interesa i koristi. Oni su na dnu. Krenuli su tom stazom, ali im nije garantovan uspjeh ni na dunjaluku, jer je sve kod Allaha Plemenitog. A zasigurno na Ahiretu neće imati ništa osim kazne.

 

Tri su razloga koji ovu temu čine bitnim.

Prvi – zbog toga što je usko povezana sa čovjekovim životom na ovom svijetu i njegovim shvatanjem života na dunjaluku.

Drugi – zbog toga što su mnogi vjernici pogriješili u shvatanju ove teme ili nisu svjesni njene važnosti.

Treći – zbog toga što je tema usko povezana sa islamskim načelama.

Prije nego počnemo govoriti o ovoj temi, moramo podsjetiti na dva jako bitna islamska načela.

Prvo – islam traži od vjernika da sve što radi bude radi Allaha, jer „naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je ispravna vjera“. (Al Bejine, 5)

Drugo – islam je potpun i sveobuhvatan sistem života: „Reci: – Klanjanje  moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.“

Riječ interes, u zavisnosti kako je i u kojoj rečenici upotrijebljena, može značiti: udio, učešće, odnos, privlačnost, zanimljivost, ljubav, naklonost, značaj, važnost i sl.

Sve što čovjek radi na ovom svijetu radi upravo zbog interesa, tj. zbog naklonosti, privlačnosti ljubavi, važnosti tog istog kod njega. Ovo je islam prihvatio i načelno dozvolio, jer je priroda čovjeka takva. To se jasno vidi u hadisu Poslanika s.a.v.s. u kojem je rekao da se čovjek ženi zbog dunjalučkih i ahiretskih koristi, pa kaže: „Četiri stvari udaju djevojku: imetak, porijeklo, ljepota i vjera. Izaberi onu sa vjerom i bit ćeš sretan.“ (Buharija, br. 4802) Nema nikakve sumnje da su tri prve stvari koje su spomenute u hadisu dunjalučke koristi – interes.

Sada se postavlja pitanje da li je čovjek vjernik griješan ako se, recimo, oženi samo radi dunjalučkih koristi ili interesa? Na osnovu spomenutog hadisa jasno se vidi da mu je dozvoljeno, ali u tom slučaju postoji šansa neuspjeha i lošeg kraja.

Ovo što smo rekli je manje-više svima poznato, ali ono što treba naglasiti jeste da je čovjek u velikom gubitku kada svoj život i djelovanje zasniva na interesu i dunjalučkoj koristi. To je ono što je islam zabranio, a zbog čega? Zbog toga što islam zahtijeva od vjernika, prije svega, da bude humana ličnost; od vjernika se traži da se žrtvuje i radi za dobrobit društva, makar on nemao neke lične koristi; od vjernika se očekuje da lične interese ne stavlja ispred kolektivnih. O onima koji žele samo dunjaluk, koji su zasnovali život na koristi i interesu, Allah Plemeniti u Kur'anu kaže: „Onome ko želi ovaj svijet, Mi mu brzo dajemo što hoćemo i kome hoćemo, ali ćemo mu poslije Džehennem pripremiti, u kome će se osramoćen i odbačen peći.“ (Al Isra, 18) Možemo lako zaključiti da, kada interes postane najveći cilj kod čovjeka i kada sve što radi čini zbog ovodunjalučke koristi, to je ono što je zabranjeno, ono što je pokuđeno.

Vjernik sve što radi želi da bude iskreno u ime Allaha, jer on zna da samo ono što bude iskreno bit će nagrađeno kod njegovog Gospodara. Allah zahtijeva od nas da potpuno prihvatimo islam i sprovedemo ga u svim segmentima života, te da nam dunjaluk ne bude cilj već sredstvo do najvišeg cilja – Allahovog zadovoljstva. Budemo iskreni Allahovi robovi koji neće raditi samo zbog koristi i interesa, već se žrtvovati na Božjem putu.

Kada se interes vjernika ne podudara sa njegovim idealima tu nema problema, ali danas je najveći problem kada se čovjek nađe na raskrsnici i bira između dunjalučkih interesa i ispravnih ideala, kada treba da bira da li da krene putem ličnih interesa ili kolektivnih. Tada se vjernici različito ponašaju. Neki od njih vide samo jedan put, a to je put ličnog interesa i koristi. Oni su na dnu. Krenuli su tom stazom, ali im nije garantovan uspjeh ni na dunjaluku, jer je sve kod Allaha Plemenitog. A zasigurno na Ahiretu neće imati ništa osim kazne.

Neki vide put interesa i put ispravnih ideala, ali ipak izaberu put interesa. O njima Allah Plemeniti kaže: „Jedni od vas su željeli ovaj svijet, a drugi onaj svijet.“ (Ali ‘Imran, 152)

A neki vide put interesa i put ispravnih ideala, ali izaberu put ispravnih ideala. Oni su na pravome putu, kojima će Allah pomoći: „One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!“ (Al-‘Ankabut, 69) Ovi ne mogu da izgube, njima je garantovana pobjeda, sreća i uspjeh na ovom i onom svijetu.

Leave a comment