Vijesti

Sekte i različite pravne škole u islamu

Ako je Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: „Moj ummet će se podijeliti na 73 skupine“ – to nipošto ne znači da nam je naređeno da se dijelimo u skupine. Naš je zadatak čuvati jedinstvo muslimana.

Muslimani bi trebali biti jedinstveni

Činjenica je da su muslimani danas podijeljeni po raznim kriterijumima. Tragedija je u tome što u islamu za tu podjelu uopće ne postoji osnova. Islam promovira čvrsto jedinstvo među njegovim sljedbenicima. Časni Kur’an kaže: „Svi se čvrsto držite za Al­lahovo uže i ne razjedinjujte se!“ (Ali Imran, 103)

Koje je to uže koje se spominje u ovom ajetu? To je Časni Kur’an. Kur’an je uže za koje se trebaju držati svi pripadnici islama. Pomenuti ajet ističe još jednu napomenu. Osim držanja za Allahovo uže, napominje se „ne razjedinjujte se“. Na drugom mjestu Časni Kur’an kaže: „O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravaj­te se Poslaniku.“ (En-Nisa’, 59)

Svi muslimani moraju slijediti Časni Kur’an i vjerodostojne Poslanikove hadise i nipošto se ne smiju razjedinjavati.

Sekte i izdvajanja su islamom zabranjeni

Časni Kur’an kaže: „Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti.“ (El-En’am, 159)

Uzvišeni Allah nam naređuje da se ogradimo od onih koji ovu vjeru dijele na sekte. Međutim, kada danas upitate bilo kojeg muslimana: „Ko si?“ – on će reći: „Ja sam sunnija“ ili ­„Ja sam šiija.“ Neki sebe zovu hanefijama, neki šafijama, neki hambelijama. Ima i onih koji se svrstavaju u deobandije ili u barelvije!

Naš Poslanik je bio MUSLIMAN

Ako vas bilo ko upita: „Ko si ti?“, odgovorite: „Ja sam MUSLIMAN, a nisam ni hanefija, ni šafija! Časni Kur’an kaže: „A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: – Ja sam, doista, musliman!“ (Fussilet, 33)

Ovdje nam Kur’an jasno poručuje da se moramo deklarirati samo kao muslimani.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je izdiktirao pisma koja su bila namijenjena nemuslimanskim vladarima, u kojima ih poziva da prihvate islam. U tim spismima pomenuo je kur’anski ajet: „Reci: “O sljedbenici Knjige, dođite da se ok­upimo oko riječi, i nama i vama zajedničke, da nikoga osim Allaha ne obožavamo, da Mu ništa ne pridružujemo, i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne smatramo!” Pa, ako se oni okrenu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!”“ (Ali Imran, 64)

Poštujte sve velike islamske učenjake

Moramo poštivati sve velike islamske učenjake, među koje spadaju četiri imama: Ebu Hanife, Šafija, Malik i Ahmed ibn Hambel, neka je Allahov rahmet na sve njih. To su bili veliki islamski učenjaci. Neka ih Uzvišeni Allah nagradi za njihov trud i njihova djela. Nije nikakav problem ako neko slijedi mišljenja imama Ebu Hanife ili imama Šafije, ali ako vas neko upita: „Ko si?“, jedini odgovor koji je ispravan jeste: „Ja sam musliman.

Neko će doći sa protuargumentom koristeći hadis kojeg bilježi Ebu Davud u Sunnenu, broj 4579, u kome stoji da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Moj ummet će se podijeliti na 73 sekte.“ Ovaj hadis nas samo obavještava o onome što će se desiti u budućnosti. Ovo nipošto ne znači da nam je Poslanik s.a.v.s. poručio da bismo trebali raditi na tome da postignemo podjelu ummeta na 73 sekte! Časni Kur’an nam izričito zabranjuje odvajanje u sekte. Oni koji iskreno slijede Kur’an i vjerodostojni hadis i ne dijele se u sekte, na pravom su putu. U Tirmizijinoj zbirci hadisa, u hadisu broj 171 stoji da je Vjerovjesnik s.a.v.s. rekao: „Podijelit će se moj ummet na 73 skupine, sve će u Džehennem, osim jedne!“ Ashabi su upitali Poslanika s.a.v.s. koja će to skupina biti, a on je odgovorio: „To je skupina koja slijedi ono na čemu smo ja i moji ashabi.“

Časni Kur’an na nekoliko mjesta ponavlja naredbu: „Pokoravajte se Allahu i Njegovom Poslaniku!“ Pravi musliman slijedi samo Časni Kur’an i sahih-hadis. Možete slijediti mišljenje bilo kog učenjaka sve dokle su mu mišljenja bazirana na Kur’anu i Sunnetu. Ako nečija mišljenja počinju odstupati od Kur’ana i vjerodostojnog hadisa, takva mišljenja nemaju svoju težinu, bez obzira koliko učen bio onaj koji ih iznosi.

Kada bi svi muslimani sa razumijevanjem pročitali Kur’an i proučili sahih-hadise, Allahovom voljom, ovaj ummet bi bio jedinstven i većina naših razlika bi nestalo.

Preveo: Senad Redžepović

Leave a comment