Vijesti

Statut


Napomena: Utoku je procedura izmjene, dopune i usvajanja novog statuta Fakulteta za islamske studije 

 

Na osnovu Odluke Sabora Islamske zajednice Sandžaka o osnivanju Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru, Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, na sjednici održanoj 14.06.2001. god., donio je

STATUT

FAKULTETA ZA ISLAMSKE STUDIJE U NOVOM PAZARU

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Osnivač Islamske pedagoške akademije u Novom Pazaru (u daljem tekstu: Akademija) je Sabor Islamske zajednice Sandžaka (u daljem tekstu: Sabor).

 

Član 2.

Akademija je javna obrazovna i naučna ustanova na višeškolskom nivou, koja obavlja osnovne studije i stalno stručno obrazovanje i usavršavanje, kao i druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 3.

Akademija ima svojstvo pravnog lica i ima obrazovnu i naučnu autonomiju.

 

1. Naziv i sjedište

Član 4.

Akademija posluje pod nazivom: Islamska akademija u Novom Pazaru, sa potpunom odgovornošću (p.o.).

 

Član 5.

Sjedište Akademije je u Novom Pazaru.

 

Član 6.

Promjene naziva i sjedišta Akademije vršiće se uz prethodnu saglasnost osnivača.

 

2. Odgovornost i obaveze

Član 7.

Akademija svoj rad i aktivnosti zasniva na učenju islama i načelima pedagoške nauke.

 

Član 8.

Akademija ima svoj žiro i devizni račun.

 

3. Zastupanje i predstavljanje

Član 9.

Akademiju zastupa i predstavlja dekan Akademije.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti dekana, Akademiju zastupa i predstavlja prodekan Akademije.

Dekan Akademije može prenijeti dio svojih ovlaštenja, u pojedinim poslovima, na druge radnike Akademije i na druga stručna lica, pod uslovima koji su utvrđeni važećim propisima.

 

4. Pečat i štambilj

Član 10.

Akademija ima svoj amblem.

Amblem Akademije je oblika otvorene knjige, iz koje izranja slovo A, uokvirene polumjesecom okrenutim prema gore.

 

Član 11.

Akademija ima svoj pečat i štambilj.

Pečat Akademije je okruglog oblika, prečnika 32 mm, u kojem je kružno ispisan tekst: Islamska zajednica Sandžaka (prvi red) i Islamska pedagoška akademija u Novom Pazaru (drugi red), sa amblemom Akademije u sredini.

Štambilj Akademije je pravougaonog oblika sa natpisom: Islamska

akademija (prvi red), u Novom Pazaru (drugi red), Broj i Datum (treći red).

 

Član 12.

Islamska Akademija ima svoj dan.

Dan Islamske pedagoške akademije je dan njenog osnivanja – 12.05.2001. god.

 

5. Statusne promjene Akademije

Član 13.

Akademija može prerasti u viši obrazovni nivo, spojiti se sa drugom ustanovom, odnosno pripojiti drugoj ustanovi ili podijeliti u dvije ili više ustanova.

Odluku o statusnoj promjeni Akademije donosi osnivač na prijedlog Upravnog odbora Akademije.

 

Član 14.

Međusobni odnosi ustanova, koje nastaju statusnim promjenama Akademije, uređuju se ugovorom u skladu sa opštim aktom Akademije.

 

 

II DJELATNOST AKADEMIJE

 

Član 15.

Akademija obavlja djelatnost višeg obrazovanja, koja obuhvata organizovanje odgojnog, naučnog i naučno-istraživačkog rada.

Nastava se organizuje kao trogodišnji studij za sticanje stručne spreme nastavnika islamske vjeronauke, te kao stalni i povremeni oblici dopunskog obrazovanja.

Odgojna aktivnost je zasnovana na načelima Šeriata, a organizuje se radi usavršavanja studenata u formiranju islamske ličnosti.

Naučno-istraživački rad se organizuje radi unapređivanja naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima Akademije, te radi pružanja usluga u obliku izdavačke djelatnosti, recenzija, analiza, ekspertiza i sličnog, iz oblasti koje se izučavaju na Akademiji.

 

Član 16.

Akademija organizuje polaganje stručnih ispita, kao i izdavanje udžbenika, skripti i drugih publikacija za potrebe studenata, organizuje seminare, naučne i stručne skupove i promocije i obavlja i druge poslove u funkciji razvijanja i unapređivanja svoje djelatnosti.

 

Član 17.

Akademija obavlja djelatnost u svom sjedištu.

Izuzetno, Akademija može obavljati djelatnost u izdvojenom odjeljenju, van svog sjedišta, nakon pribavljene saglasnosti od strane osnivača.

 

 

III ORGANIZACIJA AKADEMIJE

 

Član 18.

Cilj i zadaci Akademije se ostvaruju kroz:

odgojno-obrazovni rad,

redovnu nastavu,

slobodne aktivnosti, posjete i ekskurzije,

praktičnu nastavu,

naučno-istraživački rad,

organizovanje stručnih i naučnih skupova,

izdavačku djelatnost i

rad stručne službe (Sekretarijata Akademije).

 

Član 19.

Nastava i naučno-istraživački rad se organizuju i obavljaju kao jedinstvena organizaciona cjelina prema utvrđenom nastavnom planu, nastavnim programima i rasporedu nastave.

 

Član 20.

Sekretarijat Akademije obavlja pravne, upravno-izvršne, finansijsko-materijalne, opšte i tehničke poslove radi ostvarivanja zadataka Akademije.

 

 

IV NASTAVNI I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

a) Osnovni studij

1. Nastava

Član 21.

Nastava se izvodi u skladu sa zahtevima savremene pedagogije, didaktike i metodike, a utemeljena je na realizaciji utvrđenih nastavnih planova i nastavnih programima.

Nastava na Akademiji se organizuje za redovne i vanredne studente.

 

Član 22.

Nastava za redovne studente izvodi se u skladu s nastavnim planom, nastavnim programima i rasporedom predavanja, vježbi i drugih oblika nastavno-naučnog rada.

Nastava se održava u prostorijama koje omogućavaju rad nastavnika, saradnika i studenata, sa mogućnošću korištenja odgovarajuće nastavne tehnologije.

 

Član 23.

Nastavna komunikacija između studenata i nastavnika se može odvijati na bosanskom, srpskom i arapskom jeziku.

 

Član 24.

Nastava za vanredne studente se organizuje prema nastavnom planu i nastavnim programima koji se primjenjuju u nastavi za redovne studente, u skladu sa ovim Statutom.

 

Član 25.

Stručna praksa studenata ostvaruje se u osnovnim i srednjim školama sa kojima Akademija sarađuje i sa kojima zaključi ugovor o toj saradnji.

Za obavljanje stručne prakse u osnovnim i srednjim školama, odnosno vježbaonicama Akademije, angažuju se mentori iz redova nastavnika islamske vjeronauke.

 

Član 26.

U cilju unapređivanja nastavne djelatnosti i naučnog rada, na Akademiji se osnivaju katedre kao osnovne organizacione jedinice.

Katedre se osnivaju za jedan ili više srodnih nastavnih predmeta.

Broj katedri, njihov naziv i način rada i rukovođenja, regulisan je Godišnjim programom rada Akademije.

 

2. Nastavni plan

Član 27.

Nastavni plan za obrazovanje nastavnika vjeronauke obuhvata nastavne predmete, ukupan broj časova predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastavnog rada koji se organizuju i izučavaju na Akademiji.

Nastavni plan je sastavni dio ovog Statuta i objavljuje se na oglasnoj tabli Akademije.

Nastavni plan donosi Upravni odbor Akademije, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Akademije, a odobrava ga Mešihat Islamske zajednice Sandžaka.

 

Član 28.

Nastavni plan sadrži stručne i opšte predmete.

Svi predmeti utvrđeni u nastavnom planu Akademije su obavezni i u funkciji su neposrednog osposobljavanja studenata za struku.

 

Član 29.

Radi osavremenjavanja i proširivanja znanja i sposobnosti studenata, na Akademiji se može organizovati fakultativna, odnosno izborna nastava iz pojedinih predmeta.

Fakultativni, odnosno izborni predmet, nakon što ga je student izabrao, postaje obavezan.

 

Član 30.

Primjenu nastavnog plana i nastavnih programa prati Nastavno-naučno vijeće Akademije i daje prijedlog za njihovu izmjenu.

Nastavno-naučno vijeće je dužno da u roku od četiri godine od početka primjene nastavnog plana i nastavnih programa pokrene postupak za njihovo preispitivanje, putem posebno obrazovane komisije.

 

Član 31.

Student Akademije ima pravo da završi započeti studij po nastavnom planu koji je važio prije izvršene izmjene, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu izmijenjenog nastavnog plana.

 

3. Nastavni programi

Član 32.

Nastavnim programom se utvrđuje sadržaj nastavnih predmeta, način izvođenja nastave i polaganja ispita i obavezna udžbenička i druga neophodna literatura za polaganje ispita iz nastavnih predmeta.

 

Član 33.

Nastavne programe izrađuju predmetni nastavnici, a utvrđuje ih Nastavno-naučno vijeće, na prijedlog posebno obrazovane komisije.

 

Član 34.

Nastavni programi se štampaju kao posebna publikacija Akademije i dostupni su svim studentima Akademije, kao i drugim zainteresovanim osobama.

 

Član 35.

Za svaku školsku godinu se izrađuje poseban godišnji program rada Akademije.

Godišnji program rada Akademije sadrži:

uvodne napomene,

osnovne smjernice, ciljeve i zadatke rada Akademije,

opis uslova rada,

organizaciju rada,

programe sekcija i slobodnih aktivnosti studenata,

programe stručnih organa (Naučno-nastavnog vijeća i katedri),

programe rukovodnih organa (dekana i prodekana),

program upravnog organa (Upravnog odbora),

program naučno-istraživačkog rada,

program izdavačke djelatnosti,

program stručnog usavršavanja,

program usavršavanja nastavnog osoblja Medrese,

program opremanja Akademije i poboljšanja nastavne tehnologije,

program naučnih i stručnih skupova,

program ekskurzija, te stručnih putovanja i sl.

 

4. Trajanje studija

Član 36.

Nastava na Akademiji traje tri školske godine (sets semestara).

Redovni student trece godine studija dužan je da izvrši sve obaveze koje su utvrđene ovim Statutom, nastavnim planom i nastavnim programima najkasnije do 30. septembra tekuće školske godine i za vremenski period koji je propisan za apsolventski staž.

 

Član 37.

Nastava i ispiti obavljaju se u toku školske godine.

Školska godina počinje l. oktobra tekuće, a završava 30. septembra naredne kalendarske godine.

Nastava se ne izvodi i ispiti se ne obavljaju u toku mjeseca Ramazana, vjerskih praznika (Bajrami i Hidžretska nova godina), državnih praznika i Dana Akademije.

 

Član 38.

Školska godina dijeli se na zimski i ljetni semestar, koji traju:

zimski semestar počinje 1. oktobra tekuće, a završava se 31. januara naredne kalendarske godine,

ljetni semestar počinje 1. februara, a završava se 30. septembra tekuće kalendarske godine.

 

Član 39.

Nastava u jednom semestru traje 15 sedmica.

Sedmični broj časova nastave, za redovne studente, ne može biti veći od 30 školskih časova.

 

Član 40.

Nastava (predavanja i vježbe) se izvodi prema utvrđenom rasporedu časova.

Ni jedan predmet, po pravilu, ne može biti zastupljen u jednom danu u trajanju duže od tri školska časa.

 

b) Posebni oblici nastave

Član 41.

Kao poseban oblik izvođenja nastave na Akademiji se organizuje dopunsko obrazovanje.

Dopunskim obrazovanjem se obuhvata izvođenje nastave iz određenih nastavnih predmeta za kandidate koji imaju interes da prošire svoja znanja.

 

Član 42.

Dopunsko obrazovanje se organizuje pod uslovima:

da kandidati imaju, najmanje, četvorogodišnje srednje obrazovanje,

da se kandidati obavežu da će uredno izvršavati obaveze iz organizovane nastave dopunskog obrazovanja,

da kandidati snose troškove dopunskog obrazovanja.

Odluku o uvođenju nastave dopunskog obrazovanja donosi Nastavno-naučno vijeće Akademije.

 

c) Naučno-istraživački rad

Član 43.

Na Akademiji se organizuje naučno-istraživački rad radi unapređivanja naučnih disciplina koje se izučavaju u nastavnim predmetima, utvrđenim nastavnim planom Akademije.

Naučno-istraživački rad se izvodi prema godišnjem planu i programu koji donosi Nastavno-naučno vijeće Akademije.

Nastavnici ostvaruju program naučno-istraživačkog rada u okviru svojih radnih obaveza.

 

Član 44.

U cilju realizovanja pojedinih naučno-istraživačkih i stručnih projekata i zadataka, Akademija ostvaruje saradnju sa drugim višim i visokim školama, naučno-istraživačkim institucijama, vjerskim ustanovama i drugim organizacijama i zajednicama, te na osnovu zajedničkog interesa zaključuje odgovarajuće ugovore.

 

 

V STUDENTI I PRAVILA STUDIJA

 

l. Status studenta

Član 45.

Status studenta Akademije stiče se upisom u prvu godinu studija. Upis se vrši na osnovu konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju lica sa završenom medresom i drugom četvorogodišnjom srednjom školom, pod uslovima određenim u konkursu za upis u prvu godinu studija.

Pravo učešća na konkurs imaju državljani Jugoslavije, strani državljani i lica bez državljanstva.

 

Član 46.

Akademija upisanim studentima izdaje upisnicu (indeks) kojom se dokazuje status studenta.

 

Član 47.

Konkurs, na osnovu kojeg se vrši upis u prvu godinu studija, objavljuje se u sredstvima javnog informisanja, najkasnije tri mjeseca prije početka školske godine.

Osnove i mjerila za utvrđivanje redosljeda prijema kandidata za upis utvrđuje Upravni odbor Akademije, istovremeno kada utvrđuje i druge elemente konkursa za upis u prvu godinu studija.

 

Član 48.

Provjera znanja i sposobnosti kandidata vrši se kroz sljedeće vidove:

kvalifikacioni ispit, za kandidate koji nisu završili medresu i svršenike srednjih škola u inostranstvu,

prijemni ispit za kandidate koji uspješno polože kvalifikacioni ispit.

Kandidati sa završenom medresom ne polažu prijemni, niti kvalifikacioni ispit.

Program kvalifikacionog i prijemnog ispita utvrđuje Nastavno-naučno vijeće Akademije, a sadrži provjeru znanja koja se stiču u prethodnom obrazovanju.

Način provjere znanja i sposobnosti kandidata utvrđuje Nastavno-naučno vijeće na prijedlog Komisije za prijemni ispit.

Za kandidate koji su obavezni polagati kvalifikacioni i prijemni ispit može se organizovati pripremna nastavna godina, o čemu odluku donosi osnivač.

 

Član 49.

Upis primljenih kandidata u prvu godinu studija vrši se najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

 

Član 50.

Kandidat koji nije primljen po konkursu ima pravo žalbe Upravnom odboru Akademije.

Žalba se podnosi u roku od pet dana nakon objavljivanja rezultata o prijemu kandidata po konkursu.

Odluka Upravnog odbora o žalbi kandidata je konačna.

 

 

2. Prava i dužnosti studenata

 

Član 51.

Studenti su aktivni učesnici u nastavi Akademije.

Uspjeh studenata u nastavi je osnova za ostvarivanje prava, u skladu sa odredbama ovog Statuta i drugih važećih propisa.

 

Član 52.

Studenti imaju pravo da:

učestvuju u nastavnom radu,

završe studij u utvrđenom roku,

budu upoznati sa pravima, dužnostima i obavezama na početku školske godine,

izvođenje nastave i pravila studija budu organizovani u skladu sa nastavnim planom i nastavnim programima, rasporedom nastave i rasporedom ispita,

ostvaruju druga prava utvrđena ovim Statutom.

 

Član 53.

Studenti su dužni da:

izvršavaju obaveze utvrđene ovim Statutom, nastavnim programima, rasporedom predavanja, vježbi i ispita,

redovno dolaze na predavanja, vježbe i druge oblike nastavnog rada,

u propisanom roku završe studij,

da studij i ponašanje usklade prema načelima islamskog učenja,

pridržavaju se posebnog kodeksa ponašanja studenta Akademije.

 

3. Provjeravanje znanja studenta

 

Član 54.

Praćenje i provjeravanje znanja studenta vrši se:

praćenjem i evidentiranjem rezultata rada pri rješavanju konkretnih zadataka na vježbama,

ocjenjivanjem znanja studenta stečenog na vježbama, putem kolokvija,

izradom i odbranom seminarskih radova,

polaganjem završnog ispita, te

izradom i odbranom diplomskog rada.

 

Član 55.

Jednosemestralni i dvosemestralni predmeti se završavaju konačnom provjerom znanja studenata polaganjem završnog ispita.

Kod trosemestralnog i četvorosemestralnog predmeta ispitna materija, utvrđena nastavnim programom, dijeli se u dvije cjeline koje se ocjenjuju odvojeno, a konačna ocjena se utvrđuje kao aritmetička sredina tih ocjena. Konačana ocjena se unosi u upisnicu (index).

 

Član 56.

Nastavno-naučno vijeće Akademije donosi plan polaganja ispita za tekuću školsku godinu, koji sadrži ispitne rokove sa rasporedom ispitnih termina, vrijeme polaganja, odnosno početka ispita za sve nastavne predmete.

 

Član 57.

Ispiti se obavljaju u ispitnim rokovima, i to:

januarsko-februarski,

junsko-julski i

septembarsko-oktobarski rok.

Svaki ispitni rok ima po dva ispitna termina.

 

Član 58.

Za provjeru stečenog znanja studenata na vježbama, organizuju se kolokviji. Kolokvij održava saradnik (asistent).

Uspješno položenim kolokvijem uslovljava se dobijanje drugog potpisa u indeksu i pravo na polaganje ispita.

 

Član 59.

Konsultacije se izvode na zahtjev studenata, uz prethodnu saglasnost predmetnog nastavnika.

Konsultacije mogu biti grupne i pojedinačne, a omogućavaju studentima dodatne informacije vezane za pripremu kolokvija, ispita, izradu seminarskog rada, izradu programa i izradu diplomskog rada.

 

 

4. Način polaganja ispita i izvršavanje drugih obaveza

 

Član 60.

Studenti polažu ispite usmeno, pismeno, odnosno pismeno i usmeno pred ovlaštenim predmetnim nastavnikom.

Student u toku istog dana može polagati ispit samo iz jednog nastavnog predmeta.

Pismeni dio ispita ne može trajati duže od 120 minuta.

Usmeni dio ispita, odnosno usmeni ispit, ne može trajati duže od 30 minuta. Jednom započeti usmeni ispit ili usmeni dio ispita mora se okončati u toku istog dana.

Pismeni dio ispita je, po pravilu, eliminatoran za nastavne predmete gdje se ispit sastoji iz pismenog i usmenog dijela.

Način polaganja ispita, za sve predmete, utvrđen je nastavnim programima.

 

Član 61.

Ispit se prijavljuje pojedinačno i odvojeno za svaki nastavni predmet, najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Prijava ispita vrši se u Studentskoj službi Akademije, na propisanom obrascu.

Studentska služba Akademije vodi posebnu evidenciju prijavljenih ispita studenata za svaki ispitni termin.

Nastavnik je obavezan da vodi evidenciju o održavanju ispita.

 

Član 62.

Student može pristupiti polaganju ispita ako je prethodno izvršio obaveze, i to:

redovno prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim oblicima nastave, o čemu svjedoči potpis nastavnika u indeksu,

izvršio sve obaveze predviđene nastavnim programom predmeta i

ispunio finansijske obaveze prema Akademiji.

U indeksu nastavnik svojim potpisom ovjerava da je student prisustvovao predavanjima, vježbama i drugim obaveznim oblicima nastave.

 

Član 63.

Student može polagati ispit pred nastavnikom iz istog predmeta najviše tri puta.

Ako student ne položi ispit pred nastavnikom ni treći put, ima pravo da se u pismenoj formi obrati dekanu Akademije, sa zahtjevom za formiranje ispitne komisije.

Predmetni nastavnik je član ispitne komisije i ispitivač.

Ispitna komisija donosi odluku o ocjeni, glasanjem.

Ocjena koju je utvrdila ispitna komisija je konačna.

 

 

5. Pravo prigovora na ocjenu

 

Član 64.

Student koji smatra da nije pravilno ocijenjen na ispitu, ima pravo da u roku od 24 sata, poslije saopštenja ocjene, podnese pismeni zahtjev sa obrazloženjem, da se njegovo znanje na ispitu ocijeni komisijski.

Pravo iz prethodnog stava ima i student koji nije zadovoljan visinom ocjene.

Pismeni zahtjev student podnosi dekanu Akademije.

 

Član 65.

Ukoliko dekan Akademije utvrdi da je zahtjev studenta opravdan, donijeće rješenje o obrazovanju komisije za ponovno polaganje ispita.

Komisija se sastoji od predmetnog nastavnika, koji ima svojstvo ispitivača i dva nastavnika, iz iste ili srodne oblasti. Ispitivač ne može biti predsjednik komisije.

Ocjena komisije na ispitu, iz određenog nastavnog predmeta, je konačna. Ponovni ispit, pred komisijom, se organizuje u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

6. Ocjenjivanje studenata

Član 66.

Ocjenjivanje znanja i sposobnosti studenata vrednuje se ocjenama od 10 (deset), do 5 (pet), pri čemu je ocjena 6 (šest) najniža, prolazna ocjena.

Ocjena (brojem i slovima) unosi se u indeks studenta, kao i u prijavu, odnosno zapisnik o komisijskom ispitu i ovjerava je svojim potpisom nastavnik ispitivač, odnosno svi članovi komisije.

Na osnovu prijave, odnosno zapisnika, ocjena se unosi i u evidenciju Studentske službe Akademije o ispitima.

U slučaju sumnji, mjerodavna je ocjena iz prijave, odnosno iz zapisnika o komisijskom ispitu.

U indeks se ne unosi negativna ocjena.

Nastavnik saopštava rezultate završnog ispita odmah po završenom ispitu, a kod pismenog dijela ispita najkasnije u roku od dva dana nakon održavanja ispita i obavezno dostavlja prijave, u navedenom roku, u Studentsku službu Akademije.

 

 

7. Ovjera semestra

 

Član 67.

Nakon završenih predavanja, vježbi i drugih obaveznih oblika nastave, student dobija potpis u indeksu od strane svih predmetnih nastavnika i saradnika koji su rukovodili vježbama.

Studentu će biti uskraćen potpis u indeksu ako nije ispunio obaveze iz prethodnog stava.

Po pribavljenim potpisima, student je obavezan da ovjeri semestar.

Ovjera semestra izvršiće se ako student ima sve potpise u indeksu za sve nastavne predmete.

Ovjeru semestra vrši dekan Akademije.

U opravdanom slučaju, na molbu studenta, dekan Akademije može ovjeriti semestar ako u indeksu nedostaje potpis iz jednog predmeta.

U slučaju iz prethodnog stava, student ne može polagati ispit iz predmeta za koji nije dobio potpis predmetnog nastavnika sve dok naknadno ne dobije potpis za taj predmet.

 

 

8. Upis u drugu godinu studija

 

Član 68.

Redovni student upisuje drugu godinu studija ako je do 30. septembra tekuće godine položio sve ispite iz prve godine studija.

Uslov iz prethodnog stava vanredni student mora ispuniti najkasnije do 30. septembra sljedeće kalendarske godine.

Izuzetno, redovni student može upisati drugu godinu studija ako do roka, iz stava prvog, nije položio ispite najviše iz dva nastavna predmeta iz prve godine studija. Student ne može polagati ispite iz druge godine studija dok ne položi sve ispite iz prve godine studija.

 

Član 69.

Student koji ne ispuni uslove za upis u drugu godinu studija, ponovo obnavlja upis u prvu godinu studija.

Prava iz prethodnog stava student može ostvariti, tokom studija, samo jedanput.

 

Član 70.

Pravo i obaveze studenta miruju dok se nalazi na odsluženju, odnosno dosluženju vojnog roka i na porođajnom odsustvu.

Mirovanje prava i obaveza odobriće se i studentu, na njegov obrazložen opravdan zahtjev, u slučaju bolesti koje duže traju ili u slučaju opravdanog razloga, a najduže do godinu dana.

Rješenjem dekana Akademije utvrđuje se za koje vrijeme miruju prava i obaveze studenta.

 

Član 71.

Student kome ne miruju prava i obaveze, u smislu odredaba iz prethodnog člana, kao i student koji ne upiše drugu godinu studija, ili ne obnovi upis u prvu godinu studija, izjednačava se sa studentom koji se ispisao sa Akademije.

 

Član 72.

Studenti koji su obnovili upis u prvu godinu studija imaju pravo da polažu ispite u svim ispitnim rokovima.

Pravo na polaganje ispita, u smislu odredbe prethodnog stava, imaju samo oni studenti koji su prethodno izvršili obaveze određene članom 62. ovog Statuta.

 

 

9. Ponovno sticanje statusa studenta

 

Član 73.

Kandidat kome je prestao status studenta, odnosno koji je prekinuo studij, može ponovo steći status studenta Akademije pod uslovima:

da, u momentu upisa, ispunjava uslove koji važe i za ostale studente i

da polaže ispite po nastavnom planu koji važi u vrijeme ponovnog sticanja statusa studenta.

Odluku o ostvarivanju prava iz prethodnog stava donosi dekan Akademije.

 

 

10. Priznavanje položenih ispita

 

Član 74.

Ispit položen na drugoj srodnoj višoj ili visokoškolskoj ustanovi iz istog predmeta priznaje se u cjelosti, ako su nastavni programi po sadržaju slični.

Ekvivalenciju nastavnih sadržaja u nastavnim predmetima utvrđuje katedra, na prijedlog nastavnika nastavnog predmeta, a konačnu odluku donosi dekan Akademije.

 

Član 75.

Student koji želi da mu se priznaju ispiti, podnosi uz molbu dokaz o položenim ispitima i ovjeren nastavni plan i nastavni program.

Odluku o priznavanju ispita donosi dekan Akademije, uz prethodno pribavljeno mišljenje predmetnog nastavnika.

Protiv odluke dekana Akademije može se uložiti žalba Upravnom odboru Akademije, čija je odluka konačna.

 

 

11. Prelazak studenata sa drugih visokoškolskih ustanova

 

Član 76.

Student srodne više ili visokoškolske ustanove može preći i nastaviti studij na ovoj Akademiji, ako ispunjava uslove propisane ovim Statutom.

 

Član 77.

Prelazak studenata na Akademiju iz prethodnog člana odobriće se pod sljedećim uslovima:

da Akademija ima nastavne i druge mogućnosti da obezbijedi nesmetano izvršavanje obaveza studenata,

da je student imao status redovnog ili vanrednog studenta u visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi.

Prelazak se može odobriti (izuzetno) kandidatu koji je imao i status vanrednog studenta na visokoškolskoj ustanovi sa koje prelazi na Akademiju, ako status vanrednog studenta nije stariji od dvije godine na dan podnošenja zahtjeva za prelazak.

 

Član 78.

Student koji prelazi na Akademiju, u smislu odredaba iz prethodnog člana, upisuje se na određenu godinu studija Akademije prema odredbama člana 68. ovog Statuta.

 

 

12. Pohvale i nagrade

 

Član 79.

Redovnim studentima koji postižu naročite rezultate tokom studija na Akademiji, mogu se dodjeljivati pohvale i nagrade.

 

Član 80.

Pohvala se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu preko 8,50 (osam i po).

Utvrđene su sljedeće pohvale i nagrade:

Javna pohvala, uz objavljivanje na oglasnoj tabli Akademije, dodjeljuje se studentu koji postigne prosječnu ocjenu veću od 8,50.

Posebna diploma se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu veću od devet (9,00).

Novčana nagrada se dodjeljuje studentu koji u toku studija postigne prosječnu ocjenu veću od 9,50 (devet i po).

 

Član 81.

Upravni odbor Akademije na kraju školske godine, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća, donosi odluku o pohvalama i nagradama.

 

Član 82.

Akademija može dodjeljivati i druge oblike priznanja (pohvale, nagrade i sl.) redovnim i vanrednim studentima, što se bliže reguliše posebnom odlukom Upravnog odbora Akademije.

 

 

13. Apsolventski staž

 

Član 83.

Redovni student Akademije koji je položio sve ispite iz druge godine studija, te upisao i odslušao predmete trece godine studija, ako do 30. septembra tekuće školske godine ne položi sve ispite iz trece godine studija, ima pravo da preostale ispite polaže u narednih šest mjeseci u svakom ispitnom roku dok mu traje apsolventski staž.

Student može u toku trajanja apsolventskog staža da koristi sve povlastice (obezbijeđen smještaj, ishranu, prevoz i sl.), koje koriste redovni studenti upisani na Akademiju.

 

 

14. Izdavanje diplome

 

Član 84.

Studentu koji je sa uspjehom položio sve ispite, položio diplomski ispit i izvršio ostale obaveze utvrđene nastavnim programima i ovim Statutom, izdaje se uvjerenje o diplomiranju.

Uvjerenje može poslužiti kao dokaz do izdavanja diplome.

Diploma se izdaje jednom godišnje, na posebnoj svečanosti Akademije, gdje se tom prilikom vrši javna promocija diplomiranih studenata Akademije.

Diplomom se priznaje sticanje više stručne spreme i priznaje stručni naziv nastavnik islamske vjeronauke.

Sadržaj i oblik diplome se propisuje aktom Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

Uz poseban zahtjev i odgovarajuću naknadu, diploma se može izdati i na jednom od svjetskih jezika.

 

 

15. Prestanak statusa studenta

 

Član 85.

Status studenta Akademije prestaje:

diplomiranjem,

ispisom, odnosno u slučaju člana 71. ovog Statuta,

isključenjem sa Akademije,

danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora duže od šest mjeseci.

 

16. Odgovornost studenata

 

Član 86.

Zbog povrede obaveza, koju učini svojom krivicom, student odgovara disciplinski.

Za povredu obaveza student odgovara za vrijeme dok je upisan na Akademiji i ima status studenta.

Povrede obaveza mogu biti lakše i teže.

 

Član 87.

Lakšim povredama obaveza smatraju se:

povremeni nedolazak na predavanje, vježbe i druge obavezne oblike nastave ili dolazak sa zakašnjenjem kao i neopravdano napuštanje nastave prije određenog vremena,

prouzrokovanje štete Akademiji, u manjem obimu, krajnjom nepažnjom ili namjerno,

neprijavljivanje težih povreda dužnosti studenata,

iznošenje netačnih informacija o radu i poslovanju Akademije,

lakši slučajevi kršenja kodeksa ponašanja studenta Akademije.

 

Član 88.

Težim povredama obaveza smatraju se:

falsifikovanje isprava uopšte, a naročito isprava kojima se ostvaruju prava studenata na Akademiji (indeks, prijave, uvjerenja i dr.),

davanje lažnih podataka nadležnim licima i organima Akademije ili ostvarenje nekog prava studenta koje mu ne pripada po važećim propisima,

namjerno veće oštećenje ili otuđenje imovine Akademije,

upotreba alkohola ili drugih narkotičnih sredstava privatno ili na Akademiji,

izazivanje tuče ili nereda na Akademiji,

nepoštivanje i kršenje temeljnih propisa islama,

grubo kršenje normi kodeksa ponašanja studenata Akademije, a posebno u odnosima sa nastavnicima, saradnicima i drugim radnicima Akademije i međusobnim odnosima sa drugim studentima.

 

Član 89.

Zbog povrede obaveza studentu se može izreći jedna od mjera:

opomena,

javna opomena ili

isključenje sa Akademije.

Mjera isključenja sa Akademije se može izreći samo za najteže povrede obaveza i može imati trajno djejstvo.

 

Član 90.

Pri izricanju mjere zbog povrede obaveza, naročito se uzima u obzir: težina povrede obaveza, njene posljedice, stepen odgovornosti studenta, visina štete, pobuda iz koje je povreda obaveza učinjena, raniji rad i ponašanje studenta poslije učinjene povrede.

 

Član 91.

Postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta zbog povrede obaveza ne zastarijeva.

 

Član 92.

Izrečena mjera, zbog povrede obaveza studenta, izvršiće se u roku od tri dana po pravosnažnosti odluke, i to njenim isticanjem na oglasnoj tabli Akademije.

 

Član 93.

Student odgovara za štetu koju namjerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokuje Akademiji.

Odluka o visini štete, odgovornost za štetu i utvrđivanje obaveze da student nastalu štetu nadoknadi, donosi dekan Akademije.

Ako student ne nadoknadi štetu, ili ne pristane da je nadoknadi Akademiji, obavezno se podnosi tužba nadležnom sudu radi nadoknade štete.

Studentu protiv koga je podnijeta tužba sudu radi nadoknade štete nanijete Akademiji, suspenduju se prava studija do konačne odluke suda.

 

Član 94.

Kada student učini povredu obaveza, pokreće se disciplinski postupak. Disciplinski postupak se pokreće na zahtjev dekana, a po prijavi (pismenoj ili usmenoj) nadležnog organa Islamske zajednice, studenta ili radnika Akademije.

 

Član 95.

Pokretanje postupka, utvrđivanje povreda obaveza i izricanje mjere, vrši posebna komisija koju imenuje dekan Akademije.

 

Član 96.

Protiv odluke dekana Akademije o izrečenoj mjeri može se uložiti žalba Upravnom odboru Akademije u roku od osam dana od dana prijema odluke.

 

 

VI NASTAVNICI I SARADNICI

 

1. Obaveze nastavnika u izvođenju nastave i naučno-istraživačkom radu

 

Član 97.

Nastavnici imaju obavezu da:

organizuju i obezbijede redovno održavanje predavanja, vježbi i drugih oblika nastave prema nastavnom planu i nastavnim programima,

u cjelosti održe predavanja i druge oblike nastave prema rasporedu nastave,

u cjelosti se pridržavaju nastavnog plana i nastavnih programa (fonda časova, sadržaja nastavnog predmeta i dr.),

vode evidenciju o ispitima i uspjehu studenata,

napišu udžbenike, skripte ili priručnike, a u nedostatku toga upute studente na odgovarajuću udžbeničku literaturu za predmete za koje su izabrani,

redovno održavaju ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima i da se na ispitima pridržavaju propisane literature u nastavnim programima,

predlažu usavršavanje i preispitivanje nastavnih programa,

staraju se o podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra,

učestvuju u radu Nastavno-naučnog vijeća, komisije i drugih organa Akademije u koje su izabrani,

vrše i druge zadatke predviđene ovim Pravilima i drugim opštim aktima Akademije.

 

2. Uslovi za izbor nastavnika

 

Član 98.

Nastavnici Akademije se biraju u zvanju:

– predavač,

– docent,

– vanredni profesor i

– redovni profesor.

 

Član 99.

Nastavnik se bira za nastavni predmet ili za užu naučnu oblast.

 

Član 100.

Uslovi su sljedeći za izbor nastavnika:

– predavača: naučni stepen magistra ili stručni stepen specijaliste, naučni i stručni radovi i pokazani rezultati u nastavnom radu,

– docenta: naučni stepen doktora nauka, objavljeni naučni radovi i pokazani rezultati u naučnom radu,

– vanrednog profesora: naučni stepen doktora nauka, objavljena knjiga ili monografija, naučni radovi, podizanje nastavnog i naučno-istraživačkog kadra i pokazani rezultati u nastavnom radu,

– redovnog profesora: naučni stepen doktora nauka, više objavljenih knjiga, naučni radovi, rezultati vlastitih istraživanja, doprinos razvoju i afirmaciji naučne oblasti, podizanje nastavnog i naučno-istraživačkog kadra i pokazani rezultati u nastavnom radu.

Pored uslova iz prethodnog stava, nastavnici moraju ispunjavati i posebne jedinstvene uslove:

da poštuju vrijednosti islama i žive po propisima islama,

da posjeduju visokomoralne kvalitete sopstvene ličnosti,

da poštivaju muslimansku tradiciju Bošnjaka,

da poštuju kodeks ponašanja na Akademiji.

Izuzetno, zbog naročitih okolnosti, u slučaju da se ne prijavi na raspisani konkurs za nastavnika određenog predmeta kandidat koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, nastavu na Akademiji može izvoditi lice koje je završilo odgovarajući fakultet, ima višegodišnje iskustvo u oblasti za koju je stručno, ima stručne radove i pokazuje rezultate u nastavnom radu.

 

Član 101.

Predavač i docent biraju se za vrijeme od tri godine i mogu biti ponovo izabrani u isto ili više zvanje.

Redovni profesor se bira na neodređeno vrijeme.

 

 

3. Uslovi za izbor saradnika

 

Član 102.

Saradnici na Akademiji se biraju u zvanje:

– asistent pripravnik,

– asistent,

– viši asistent.

 

Član 103.

Uslovi za izbor saradnika su:

– asistent pripravnik: visoka stručna sprema (završen odgovarajući fakultet),

– asistent: visoka stručna sprema (završen odgovarajući fakultet) i položen stručni ispit,

– viši asistent: naučni stepen magistra ili stručni stepen specijaliste.

Saradnici moraju ispunjavati, pored uslova određenih prethodnim stavom, i posebne jedinstvene uslove, određene stavom 2. člana 100. ovog Statuta.

 

Član 104.

Asistent se bira na vrijeme najduže od četiri godine i ne može biti ponovo izabran u isto zvanje.

Viši asistent se bira na vrijeme od pet godina i može biti izabran u isto zvanje ako ima naučni stepen doktora nauka.

 

Član 105.

Saradnici se biraju za užu naučnu oblast ili za nastavni predmet. Saradnici ne mogu samostalno držati predavanje ni obavljati ispite.

 

 

4. Izbor nastavnika i saradnika

 

Član 106.

Izbor nastavnika i saradnika u isto ili više zvanje vrši Upravni odbor Akademije na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća.

Izbor se vrši na osnovu konkursa, koji na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća objavljuje Upravni odbor Akademije u sredstvima javnog informisanja.

 

Član 107.

Prilikom pripremanja prijedloga za izbor nastavnika i saradnika, Nastavno-naučno vijeće obrazuje komisiju od tri člana, iz reda nastavnika, u istom ili višem zvanju od zvanja u koje se kandidat bira.

Najmanje dva člana komisije moraju biti iz uže, a ostali iz srodne naučne oblasti za koju se kandidat bira.

 

Član 108.

Ukoliko se ne izabere ni jedan od kandidata koji su učestvovali na konkursu, ili se ni jedan kandidat ne prijavi na konkurs, o tome se obavještava Upravni odbor Akademije koji donosi odluku o raspisivanju novog konkursa.

 

Član 109.

Nastavniku ili višem asistentu koji ne bude izabran u isto ili više zvanje, prestaje radni odnos na Akademiji u roku od godinu dana od dana donošenja odluke o izboru, ako Akademija nema mogućnosti da ga rasporedi na druge odgovarajuće poslove ili ako isti odbije raspored na druge odgovarajuće poslove.

Asistentu prestaje radni odnos istekom vremena za koje je zasnovan radni odnos.

 

 

5. Privremeno izvođenje nastave

 

Član 110.

Za vrijeme dok je nastavnik, koji je zasnovao radni odnos na Akademiji, na dužem odsustvu ili bolovanju, na odsluženju vojnog roka, na trudničkom bolovanju, ili kada obavlja javnu funkciju, pa mu po tom osnovu miruje radni odnos, Akademija može, radi nesmetanog izvođenja nastave i održavanja ispita, angažovati drugog nastavnika, bez konkursa, na osnovu posebnog ugovora, ili primiti u radni odnos, putem konkursa, nastavnika na određeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom, ako se radi o dužem odsustvu.

Ako se radi o kraćem bolovanju ili odsustvu, Akademija će odrediti drugog nastavnika, uže naučne oblasti, da izvodi nastavu i obavlja ispite.

U slučaju iz stavova l. i 2. ovog člana, za ispite se može imenovati komisija od tri člana.

 

Član 111.

Ako Akademija nema nastavnika izabranog za nastavni predmet ili užu naučnu oblast, angažovaće nastavnika Fakulteta islamskih nauka ili druge visokoškolske ustanove, koji će izvoditi nastavu na istom nastavnom predmetu i koji će imati jedno od nastavnih zvanja.

 

Član 112.

Nastavnik Fakulteta islamskih nauka ili sa druge visokoškolske ustanove angažuje se za vrijeme dok traju okolnosti zbog kojih je angažovanje izvršeno, odnosno dok se ne izvrši prijem nastavnika u radni odnos sa punim radnim vremenom.

Odluku o angažovanju nastavnika, u smislu odredbe iz prethodnog stava, donosi Nastavno-naučno vijeće, na prijedlog dekana Akademije.

 

Član 113.

Radi unapređivanja rada Akademije, podizanja kvaliteta nastave i upoznavanja studenata sa određenim naučnim dostignućima iz naučnih oblasti koje se izučavaju na Akademiji, Nastavno-naučno vijeće može pozvati nastavnika i radnika Fakulteta islamskih nauka, nastavnika i radnika drugih fakulteta, naučne radnike ili istaknute stručnjake, da održe određena pojedinačna predavanja.

Gostujući nastavnici mogu biti iz zemlje ili iz inostranstva.

Sa licima iz prethodnog stava Akademija ne zasniva radni odnos, niti se ista biraju u nastavna zvanja.

Prava i obaveze u vezi sa angažovanjem nastavnika, naučnih radnika ili stručnjaka, utvrđuju se posebnim ugovorom o autorskoj nadoknadi.

 

 

VII ORGANI AKADEMIJE

 

Član 114.

Organi Akademije su:

– Upravni odbor – organ upravljanja,

– Nadzorni odbor – organ kontrole,

– Dekan Akademije – organ rukovođenja i

– Nastavno-naučno vijeće – stručni organ Akademije.

 

Član 115.

Organi iz prethodnog člana mogu obrazovati stalne ili povremene komisije, te radne grupe radi obavljanja određenih poslova i zadataka iz svoje nadležnosti.

 

 

l. Upravni odbor Akademije

 

Član 116.

Upravni odbor Akademije (u daljem tekstu: Upravni odbor) broji sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Mešihat Islamske zajednice Sandžaka.

Pri imenovanju članova Upravnog odbora Mešihat Islamske zajednice Sandžaka obezbjeđuje najmanje jednu trećinu iz reda nastavnika i saradnika zaposlenih na Akademiji.

 

Član 117.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Dekan Akademije ne može biti član Upravnog odbora.

 

Član 118.

Djelokrug poslova Upravnog odbora:

donosi Pravila Akademije i druge opšte akte Akademije, osim Statuta Akademije,

donosi nastavni plan Akademije,

vrši izbor nastavnika i saradnika, na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Akademije,

odlučuje o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika Akademije,

raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu studija,

utvrđuje osnove i mjerila za prijem studenata na Akademiju,

donosi finansijski plan Akademije i usvaja godišnji obračun,

odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Akademija osnovana, ako zakonom nije određeno da o pojedinim pitanjima odlučuje drugi organ Akademije,

usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad dekana Akademije,

odgovara osnivaču za rezultate rada Akademije,

brine o korištenju investicionih sredstava Akademije,

odlučuje o žalbama i prigovorima radnika i studenata Akademije u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Akademije,

podnosi osnivaču godišnji izvještaj o radu i poslovanju Akademije,

vrši i druge poslove u skladu ovim Statutom i drugim normativnim aktima Akademije.

 

Član 119.

Upravni odbor odlučuje na sjednicama kojima rukovodi predsjednik Upravnog odbora, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Sjednice Upravnog odbora su javne, osim ako Upravni odbor posebnom odlukom ne isključi javnost.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika, samoinicijativno, na prijedlog tri člana Upravnog odbora ili dekana.

 

Član 120.

Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Izuzetno, Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova kada odlučuje o sljedećim pitanjima:

razmatranje prijedloga o statusnim promjenama Akademije,

utvrđivanje osnova i mjerila za prijem studenata na Akademiju,

raspravlja o pitanjima koja su ovim Statutom određena.

 

Član 121.

Poslovnikom o radu Upravnog odbora uređuju se rokovi i načini sazivanja sjednica, način rada i druga pitanja vezana za rad Upravnog odbora.

 

 

2. Nadzorni odbor Akademije

 

Član 122.

Radi zaštite javnog interesa, na Akademiji se obrazuje Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana, uključujući i predsjednika.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Mešihat Islamske zajednice Sandžaka.

Najmanje jedan član Nadzornog odbora imenuje se iz reda nastavnika Akademije.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani za članove ovog organa.

 

Član 123.

Nadzorni odbor ima sljedeći djelokrug poslova:

analizira izvještaje o poslovanju Akademije,

obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za poslovanje i rad Akademije,

pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun,

pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga,

izvještava Mešihat Islamske zajednice Sandžaka, Upravni odbor i dekana Akademije o rezultatima nadzora.

 

Član 124.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Član 125.

Član Nadzornog odbora, ili cijeli Nadzorni odbor, razriješiće se dužnosti prije vremena na koje su imenovani:

– ako vrši poslove, iz nadležnosti Nadzornog odbora, neblagovremeno i nemarno ili ih ne vrši,

– ako usljed određenih okolnosti, koje nastanu u toku rada, bude otežan ili onemogućen rad Nadzornog odbora.

 

 

3. Dekan Akademije

 

Član 126.

Dekana Akademije (u daljem tekstu: dekana) imenuje Mešihat Islamske zajednice Sandžaka na četiri godine, poslije čega može biti ponovo imenovan.

Dekan se imenuje na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Akademije, na osnovu konkursa.

Ako se ne izvrši imenovanje dekana, Mešihat Islamske zajednice Sandžaka imenuje vršioca dužnosti dekana.

Vršilac dužnosti dekana može rukovoditi Akademijom do imenovanja dekana.

 

Član 127.

Vršilac dužnosti dekana imenuje se iz reda nastavnika Akademije i mora ispunjavati uslove propisane za imenovanje dekana.

 

Član 128.

Za dekana se može imenovati lice koje, pored opštih zakonskih uslova, ispunjava posebne uslove, i to:

da je na Akademiji u zvanju redovnog ili vanrednog profesora,

da je zaposlen na Akademiji sa punim radnim vremenom,

da ispunjava posebne kriterije za izbor nastavnika Akademije i

da ima organizacione sposobnosti.

Izuzetno, u slučaju da ne postoji mogućnost ispunjenja uslova iz prve alineje prethodnog stava, za dekana se može imenovati nastavnik Akademije sa nižim nastavnim zvanjem od propisanog.

 

Član 129.

Za prodekana Akademije se može imenovati lice koje ispunjava uslove za izbor dekana.

 

Član 130.

Dekan organizuje i rukovodi radom Akademije, zastupa i predstavlja Akademiju prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Akademije.

U ostvarivanju poslova rukovođenja Akademijom, dekan predlaže Upravnom odboru mjere za zakonito, kvalitetno i efikasno obavljanje djelatnosti Akademije, osavremenjavanje i unapređivanje nastave i naučno-istraživačkog rada, pravila studija i studentskog standarda i o tome se neposredno stara, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, odnosno studenata Akademije koje proizilaze iz statusa studenta Akademije, podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju Akademije i vrši druge poslove u skladu sa ovim Statutom.

Dekan je dužan da obustavi od izvršenja opšti akt koji nije u saglasnosti sa šerijatskim načelima, opštim aktima Islamske zajednice i ovim Statutom i da o tome obavijesti nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitošću rada Akademije.

 

Član 131.

Dekan je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana Akademije.

Dekan je odgovoran Upravnom odboru i Mešihatu Islamske zajednice Sandžaka za rezultate rada i poslovanja Akademije.

 

Član 132.

Mešihat Islamske zajednice Sandžaka može razriješiti dekana i prije vremena na koje je imenovan:

ako utvrdi da je odgovoran za neuspješan ili nepravilan rad Akademije,

na lični zahtjev dekana,

na zahtjev osnivača Akademije,

na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Akademije,

po osnovu izglasavanja nepovjerenja na naučno-nastavnom vijeću Akademije.

 

4. Nastavno-naučno vijeće Akademije

 

Član 133.

Nastavno-naučno vijeće Akademije čine svi nastavnici i saradnici Akademije i najmanje jedan predstavnika redovnih studenata Akademije.

Nastavno-naučnim vijećem predsjedava dekan, a u njegovom odsustvu prodekan Akademije.

Predstavnici studenata biraju se na period od jedne godine.

Izbor se mora provesti do kraja oktobra tekuće godine.

 

Član 134.

Nastavno-naučno vijeće ima djelokrug poslova:

utvrđuje prijedlog nastavnog plana,

donosi nastavne programe,

donosi programe naučno-istraživačkog rada,

predlaže izbor nastavnika i saradnika,

prati primjenu nastavnog plana, nastavnih programa i pokreće postupak za njihovo preispitivanje,

donosi programe stručnog usavršavanja,

predlaže osnove, mjerila i način provjere znanja i sposobnosti kandidata za upis na Akademiju,

preduzima mjere da se ispiti studenata održavaju u ispitnim rokovima prema rasporedu,

razmatra rezultate uspjeha studenata u toku i na kraju školske godine,

obrazuje komisije za izbor nastavnika i saradnika,

prati nastavni i naučno-istraživački rad nastavnika i njihovo usavršavanje,

vrši i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju, ili su ovim Statutom i drugim propisima stavljeni u njegovu nadležnost.

 

Član 135.

Nastavno-naučno vijeće donosi odluke, zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Član 136.

Rad Nastavno-naučnog vijeća reguliše se Pravilnikom.

 

 

VIII SREDSTVA ZA OSNIVANJE I RAD AKADEMIJE

 

Član 137.

Imovinu i finansijska sredstva, potrebna za početak i rad Akademije, obezbjeđuje osnivač Akademije.

 

Član 138.

Sva nepokretma imovina, kao i osnovna sredstva i oprema Akademije, imaju status vakufske imovine.

 

Član 139.

Potrebna sredstva za rad Akademije stiču se na osnovu programa i finansijskog plana iz sljedećih izvora:

od osnivača,

iz budžeta i drugih namjenskih izvora za zadovoljavanje potreba i interesa društva u višem i visokom obrazovanju,

obavljanjem naučno-istraživačkog rada i drugih intelektualnih i kulturnih usluga,

priloga i donacija od institucija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva,

prihoda privredne djelatnosti i privrednih aktivnosti koje služe ostvarivanju djelatnosti Akademije,

participacija roditelja studenata i građana,

uplata za školarinu, polaganje ispita i rad komisija,

uvakufljenja namenjenih Akademiji i

drugih izvora.

 

Član 140.

Akademija je odgovorna za ispunjavanje svojih obaveza sredstvima sa kojima raspolaže (potpuna odgovornost). Osnivač je neograničeno odgovoran za obaveze Akademije i time stiče sva prava i obaveze propisane zakonom i ovim Statutom.

 

Član 141.

Osnivač je dužan da:

pokrije opravdan višak rashoda nad prihodima Akademije u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna,

razriješi predsjednika i članove Upravnog odbora ako je Akademija za dvije uzastopne godine u godišnjem obračunu iskazala višak rashoda nad prihodima.

U slučaju iz druge alineje prethodnog stava, Mešihat Islamske zajednice Sandžaka je dužan da razriješi dekana Akademije.

 

Član 142.

Rezultati rada i poslovanja Akademije iskazuju se u vidu posebnih izvještaja i obračuna.

 

Član 143.

Akademija donosi svoj finansijski plan za svaku kalendarsku godinu.

Na kraju svake poslovne godine, koja se podudara sa kalendarskom godinom, Akademija je dužna da, u skladu sa zakonskim propisima, sastavi godišnji obračun.

 

Član 144.

Upravni odbor razmatra i usvaja godišnji obračun.

Prijedlog godišnjeg obračuna Upravnom odboru podnosi dekan Akademije.

 

Član 145.

Upravni odbor odlučuje o raspodjeli dobiti Akademije.

Na odluku o raspodjeli dobiti potrebna je saglasnost Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

 

 

IX JAVNOST RADA

 

Član 146.

Radnici i studenti Akademije imaju pravo da budu na pristupačan način obaviješteni o svim osnovnim pitanjima koja se tiču njihovih prava iz radnog odnosa (za radnike), odnosno iz pravila studija (za studente).

Akademija je dužna da svestrano, objektivno i na pristupačan način obavještava osnivača o svim pitanjima od interesa za ostvarivanje djelatnosti i poslovanja Akademije, te drugim zakonom određenim organima dostavlja potrebne izvještaje o radu Akademije.

 

 

X POSLOVNA TAJNA

 

Član 147.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlaštenim licima, ili protivno poslovanju Akademije, štetilo interesima, poslovnom i javnom ugledu Akademije.

 

Član 148.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito dokumenti i podaci:

koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje dok ne budu objavljeni rezultati konkursa odnosno javnog nadmetanja,

koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom,

koje osnivač povjerljivo saopšti Akademiji.

Dokumente i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom može saopštavati drugim licima samo dekan Akademije.

 

Član 149.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju svi radnici Akademije, koji na bilo koji način saznaju za isprave ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa na Akademiji.

 

XI OPŠTA AKTA AKADEMIJE

 

Član 150.

Osnovni opšti akt Akademije je Statut.

Statut, kao i njegove izmjene i dopune, donosi osnivač na prijedlog Upravnog odbora.

 

Član 151.

U Akademiji postoje i sljedeća normativna akta:

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji,

Pravilnik o radnim odnosima i odgovornosti radnika,

Pravilnik o putnim i drugim materijalnim troškovima poslovanja,

Poslovnik o radu Upravnog odbora.

Prema ukazanoj potrebi, Upravni odbor može donositi i druga normativna akta, pored akata određenih u ovom članu, odnosno odgovarajućim odredbama Statuta Akademije.

Normativna akta, određena ovim članom, donosi Upravni odbor na prijedlog dekana većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Član 152.

Izmjene i dopune Statuta, pravilnika, poslovnika i drugih normativnih akata Akademije vrše se na način propisan za njihovo donošenje.

 

Član 153.

Autentično tumačenje odredaba Statuta i drugih normativnih akata Akademije daje Upravni odbor Akademije.

 

 

XII PRESTANAK RADA AKADEMIJE

 

Član 154.

Odluku o prestanku rada Akademije donosi osnivač.

Aktom o prestanku utvrđuje se način zaštite prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za prestanak rada Akademije, u skladu sa ovim Statutom.

U slučaju prestanka rada Akademije sva njena imovina prelazi neposredno u vlasništvo Mešihata Islamske zajednice Sandžaka.

 

 

XIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 155.

Akademija je dužna donijeti normativne akte, predviđene članom 151. Statuta, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 156.

Izbor i konstituisanje Nadzornog odbora i Nastavno-naučnog vijeća Akademije izvršiće se u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Član 157.

Akademija je dužna donijeti nastavne programe u rokovima, i to:

za prvu godinu studija najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta,

za drugu godinu studija najkasnije 60 dana pre početka druge godine studija.

 

Član 158.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Leave a comment