Vijesti

Odgovori na zablude o islamu VIII

Zabluda: Zašto po islamskom zakonu žena nasljeđuje duplo manje imovine od muškaraca?

 

 

Pitanje nasljedstva u Kur’anu

Časni Kur’an daje specifične i detaljne upute koji se tiču raspodjele zaostavštine među zakonskim nasljednicima.

Kur’anski aj eti koji govore o nasljedstvu su sljedeći: El-Bekara, 180; El-Bekara, 240; En-Nisa’, 7-9; sura En-Nisa’, 19; En-Nisa’, 33; El-Maida, 106-108.

Specifična podjela nasljedstva među rodbinom

U Kur’anu se nalaze tri ajeta koji detaljno objašnjavaju način podjele nasljedstva među rodbinom:

Allah vam nalaže u vezi sa djecom vašom da muškom pripadne koliko dvome ženske djece. A ako bude ženskih više od dvije, njima pripadaju dvije trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, pripada joj Spolovina. A roditeljima, svakome posebno, pripada šesti­na od onoga što je ostavio, ako ima dijete. A ako ne bude imao djece, i naslijede ga rodi­telji, onda njegovoj majci pripada trećina. A ako ima braće, onda njegovoj majci pripada šestina pošto se izvrši oporuka koju je osta­vio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži po koristi, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Allahova zapovijed, a Allah, doista, sve zna i mudar je!

Vama pripada Spolovina od onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale djeteta; a ako budu imale dijete, vama pripada četvrtina onoga što one ostave, pošto se izvrši oporuka koju ostave, ili podmiri dug; njima pripada četvrtina onoga što vi ostavite ukoliko ne budete imali dijete, a ako budete imali d ijete, njima pripada osmina onoga što vi ostavite nakon što se izvrši oporuka koju ostavite, ili podmiri dug. A ako se muškarac ili žena budu nasljeđivali od dalje rodbine i budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu; ako ih bude više, oni onda za­jednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši oporuka koja je ostavljena, ili podmiri dug, ne oštećujući time bilo koga. To je oporuka od Allaha, a Allah sve zna i blag je. (En-Nisa, 11-12)

Oni traže od tebe tumačenje. Reci: “Allah će vam kazati propis o kelali : ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj – Spolovina njegove ostavštine pripada, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete; a ako su dvije sestre, njima pripadaju dvije trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti koliko dvjema ženskima. To vam Allah objašnjava, da ne zalutate. A Allah zna sve. (En-Nisa, 176)

Ženski nasljednici ponekad nasljeđuju isto ili više od muških nasljednika

Žena najčešće nasljeđuje Spolovinu od onoga što nasljeđuje muškarac na istom rodbinskom stupnju. Međutim, ovo nije uvijek slučaj. Ako pokojnik iza sebe ne ostavi nasljednika ni po uzlaznoj ni po silaznoj liniji, a ima brata i sestru po majci – oboje dobijaju po jednu šestinu nasljedstva. Ako pokojnik ostavi iza sebe djecu i oba roditelja – majku i oca, njih dvoje nasljeđuju po jednu šestinu. U nekim slučajevima, žena može naslijediti duplo više od muškarca. Ako preseli nerotkinja bez braće i sestara, a iza sebe ostavi samo muža, majku i oca, njen muž nasljeđuje Spolovinu, majka trećinu, a otac šestinu. U ovom slučaju majka nasljeđuje duplo više od oca.

Žensko najčešće nasljeđuje polovinu od onoga što nasljeđuje muškarac

Istina je da, u većini slučajeva, žensko nasljeđuje Spolovinu od onoga što nasljeđuje muškarac. To su, na primjer, sljedeći slučajevi:

– ćerka nasljeđuje Spolovinu onoga što sin naslijedi,

– supruga nasljeđuje 1/8, a suprug 1/4 u slučaju da je pokojnik imao djece,

– supruga nasljeđuje ¼, a suprug 1/2 ukoliko pokojnik nije imao djece,

– ukoliko pokojnik nije ostavio nasljednike po ulaznoj i silaznoj liniji, sestra nasljeđuje Spolovinu od onoga što naslijedi brat.

Muškarac nasljeđuje više, jer snosi finansijsku odgovornost prema porodici

U islamu, žena nema nikakvih finansijskih obaveza prema porodici. Sve obaveze te vrste snosi muškarac. Prije nego se žena uda, obaveza njenog oca ili brata je da se brine o njenoj odjeći, hrani, smještaju i drugim potrebama. Nakon udaje, ta obaveza prelazi na teret muža ili sina. Islam muškarca smatra odgovornim za ispunjavanje svih finansijskih obaveza prema porodici. Da bi mogao ispuniti sve te obaveze, muškarac između ostalog dobija i dvostruko veću količinu nasljedstva. Na primjer, ako umre otac i ostavi sinu i ćerki u nasljedstvo 15.000 dolara, sin nasljeđuje 10.000, a ćerka samo 5.000. Od ovih 10.000 koje je naslijedio, sin će morati na svoju porodicu potrošiti skoro sav novac ili ogromnu većinu, recimo 8 hiljada. Nakon podmirenja obaveza, njemu lično ostaće samo 2 hiljade. S druge strane, ćerka, koja je naslijedila 5.000 nema nikakve obaveze ni prema kome, nikome ne mora dati ni jedan cent. Sve što naslijedi, ona može zadržati samo za sebe. Šta biste vi željeli: naslijedite 10.000 pa da vam, nakon podmirenja obaveza prema porodici, ostanu samo 2.000 ili da naslijedite 5.000 i sve zadržite za sebe?

Autor: dr. Zakir Naik

preveo: Senad Redžepović

Leave a comment