Vijesti

Majka vjernika, Aiša radijallahu anha

 

Allahov Poslanik s.a.v.s. je takva ličnost da onaj ko bi se našao u njegovom prisustvu okoristio bi se time. Taj Poslanikov uticaj na ljude u okruženju je uzdigao sve ashabe na tako visoku deredžu da ih niko ne može sustići. 

Ashabi nisu mogli biti danonoćno zajedno sa Poslanikom, ali su postigli taj duhovni nivo, a šta reći za porodicu Vjerovjesnikovu, koja je uvijek bila pored njega. Zato su supruge Poslanikove s.a.v.s. mogle biti samo odabrane i Allahu iskreno pokorne osobe, te ih je On počastio da budu dio porodice najodabranijeg čovjeka. Pored toga najdraže ljudsko biće svakom razumnom čovjeku, poslije Poslanika Muhammeda s.a.v.s., jesu njegovi roditelji, odnosno majka. Uzvišeni Allah je učinio i počastio vjernike da Poslanikove supruge njima budu majke. U Kur’an-i-kerimu se kaže: “Poslanik je preči vjernicima od njih samih, a njegove supruge su majke njihove…“ (El-Ahzab, 5)

 

Ummehatu’l-mu’minin – majki vjernika bilo je, po predajama, trinaest i Poslanik s.a.v.s. se prema svima odnosio pravedno i lijepo, da je i to jedan od dokaza njegovog poslanstva i izvanrednosti njegovog morala. Jedna od trinaest njegovih supruga je i Aiša r.a., koja je kao dijete ušla u Resulullahov mekteb i Allahovom odredbom sačuvala se od grijeha još od djetinjstava i napajala se islamskim znanjem sa samog vrela islama. Toliko je bila jaka u islamskim znanostima da je prozvana muftinnisa, odnosno ona koja izdaje fetve ženama. Njena bliskost Poslaniku doprinijela je da čuje mnoge hadise od njega i prenese ih ummetu, tako da je jedna od onih koji su prenijeli najviše hadisa, a među ženama ona je na prvom mjestu u tome.

 

Aiša r.a. je kćerka Ebu Bekra es-Siddika r.a., koji je iz plemena Kurejš. Ona je rođena u islamskoj porodici, jer je njen otac primio islam prije njenog rođenja. Majka joj se zvala Ummu Ruman bint Amir. Rođena je u Mekki 8. ili 9. godine prije Hidžre (613-614), odnosno četvrte godine poslanstva. Imala je tri brata i dvije sestre po ocu, te jednog brata po majci. Rođeni brat bio joj je Abdurrahman.

 

Prije nego se udala za Poslanika s.a.v.s., Aiša r.a. je bila vjerena sa Džubejrom ibn Mu'timom. Do braka nije došlo jer su se Džubejrovi roditelji plašili da im sin ne primi islam.

 

Kako prenosi Buhari, Allahov Poslanik s.a.v.s. je prije braka usnio Aišu r.a. kako mu je donio melek i kazao mu da mu je ona supruga, što je Poslanik prihvatio, jer se radilo o daru od Uzvišenog Allaha. Također se prenosi da je melek Džibril došao u snu Allahovom Poslaniku s.a.v.s. sa likom Aiše r.a. u svili i rekao mu: “Ovo je tvoja supruga na dunjaluku i Ahiretu.”

 

            Jednog dana je Amr ibn el-As r.a. upitao Allahovog Poslanika: „Koja ti je najdraža od žena, o Allahov Poslaniče?“ Odgovorio je: „Aiša.“ „A od muškaraca?“ „Njen otac“, rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.

 

O njenoj vrijednosti govori hadis, kojeg prenosi Buhari, u kome Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: „Bilo je savršenih ljudi mnogo, ali nije bilo savršenih žena osim Asije, Faraonove supruge, i Merjem, kćerke Imranove, a vrijednost Aiše nad ženama je kao što je prednost serida (kaša od brašna i mesa) nad ostalim jelima.“

 

Naravno, preteča svih napada i potvora na Aišu r.a. je slučaj potvore (ifk), koju su munafici izmislili protiv nje, kada se Allahov Poslanik s.a.v.s. vraćao iz pohoda na Benu Mustalik. Tada je Aiša r.a. ostala iza karevana tražeći svoju ogrlicu koju je izgubila. Nakon nekog vremena tuda je naišao Safvan ibn Muattala, primijetio je i odveo je Poslaniku s.a.v.s. Tada su munafici počeli širiti laži da je Aiša r.a. počinila blud sa spomenutim ashabom. Poslanik je čekao Objavu od Allaha. To je potrajalao oko mjesec dana. Zanimljive su riječi Aišine r.a. majke koja joj je tom prilikom kazala: „Kćerko, nemoj to da ti pada teško, jer, tako mi Allaha, rijetko je kada bila neka žena draga kod nekog čovjeka, a da drugi nisu pretjerali nanoseći joj štetu.”

 

Kada je došla Objava u kojoj Uzvišeni Allah govori o nevinosti Aiše r.a., Allahov Poslanik se obradovao i rekao: „Aiša, zahvali Uzvišenom Allahu, On te je već proglasio nevinom.“  U vezi tog događaja u Kur’an-i-kerimu se kaže: „Među vama bilo je onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Zašto, čim su to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: ‘Ovo je očita potvora…’“ (En-Nur, 11-21)

 

            Posljednje dane svoga života Allahov Poslanik je proveo u sobi Aiše r.a. gdje će i preseliti na Ahiret, a zatim i biti ukopan. U toj sobi je Poslaniku objavljen veliki broj ajeta. Aiša r.a. je umrla u 63. godini života u Medini. Dženazu joj je klanjao Ebu Hurejre r.a. Neko od selefa je za nju rekao: „Nju voli samo onaj kome je ona majka!“

 

         Aiša r.a. je najučenija žena ummeta. Poznavala je fikh toliko da su mnogi ashabi dolazili kod nje radi rješavanja određenih šerijatskih pitanja. Pored toga poznavala je Kur’an, hadis, medicinu, pjesništvo, rodoslovlje i historiju Arapa.

 

Cijenjeni islamski učenjak današnjice M. Fethullah Gülen u vezi Poslanikove ženidbe sa Aišom r.a. kaže: „Supruga mu je bila i iskrena Aiša r.a. Bila je kćerka njegovog najbližeg prijatelja. Od ovog velikog čovjeka, koji je zajedno sa njim proveo cio život, i kada je bilo teško i kada je bilo lako, to je bio najpažljiviji poklon od Vjerovjesnika. Čast da Ebu Bekr r.a. bude pored njega i u njegovoj beskrajnoj blizini bila je moguća samo na ovaj način. Da, iskrena Aiša r.a. i njen otac, Ebu Bekr r.a., zaslužili su bliskost Vjerovjesniku na način koji iza sebe neće ostaviti ni materijalnu ni duhovnu prazninu. Pored toga, žena izuzetne pameti i prirode, kao što je Aiša r.a., bila je tako stvorena da je u potpunosti mogla biti predstavnik poslaničkog pozivanja. Prema njenom životu poslije udaje i kasnijim djelima potvrđeno je da takvo uzvišeno biće može biti samo supruga Vjerovjesnika s.a.v.s. Jer ona, prema položaju u kome se nalazila, ponekad biva najveći muhaddis, najsavršeniji komentator Kur'an-i-kerima i najizuzetniji islamski pravnik, sa jedinstvenim razumijevanjem i vidljivih i nevidljivih djela Muhammeda s.a.v.s. Zbog toga je našem Vjerovjesniku bilo prikazano u snu da treba sa njom da se oženi i ona na taj način ulazi u kuću Vjerovjesnika prije nego što joj je išta drugo u vezi sa tim palo na pamet. Time će ona postati uzrok časti za Ebu Bekra r.a. i pripremit će se da u svijetu žena, otkrivajući sve svoje sposobnosti i mogućnosti, postane veliki pozivač i upućivač ka Pravom putu, u smislu jednog od prvih učenika našeg Vjerovjesnika. Eto, ona je na taj način ušla i vezala se za kuću sreće i kao supruga i kao učenik.“ (Nedoumice našeg vremena, El-Kalem, Sarajevo, 2007., str. 82-83)

 

Na vjernicima je da upoznaju svoje majke iz pravih čistih islamskih izvora, a ne iz onih izvora u kojima ima neistine. A ko može bolje znati, poznavati i više voljeti svoju majku nego njena djeca?


 

Leave a comment