Vijesti

Doc dr. Almir Pramenković, predavač na predmetu ‘Akaid i tefsir’

 

Pramenković Almir rođen je u Tutinu 1981. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju islamsku školu ’Gazi Isa-beg’ u Novom Pazaru. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu upiso je 2000/2001. a diplomirao i stekao zvanje profesora islamskih nauka 2004/2005. Godine 2004. proglašen je za najboljeg studenta Fakulteta u Sarajevu sa prosjekom 9.7 i dobio nagradu enciklopediju ’Britanika’ koju mu je uručio prof. dr. reisu-l-ulema Mustafa Cerić. Od dekana prof. dr. Enesa Karića dobio je posebno priznanje za postignute rezultate. Kao rezultat toga, proveo je na specijalizaciji 12 mjeseci u Damasku (Sirija) i Kairu (Egipat). U toku studija Almir Pramenković je naučio cijeli Kur’an napamet pred mr. hfz. Dževad Šošićem i tako stekao zvanje Hafiza – čuvara Kur’ana.

Lična karta:

 

Prezime(na) / Ime(na)

Pramenković Almir

Adresa(e)

Branko Radičević 3, 36 320, Tutin, Srbija

E-mail

almirpramenkovic@gmail.com

 

 

Državljanstvo

Srbija

 

 

Datum rođenja

08.02.1981.

 

 

Zanimanje

Profesor

 

 

Radno iskustvo

 

 

 

Datumi

Od 2005/06 do 2008/09. godine rprofesor u medresi gazi Isa-beg i fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru

Zanimanje ili radno mjesto

Dekan Fakulteta za islamske studije

Ime i adresa poslodavca

Mešihat islamske zajednice u Srbiji, 1 Maj, 70/b, Novi Pazar, 36300.

Obrazovanje i osposobljavanje

Datumi

Pramenković Almir rođen je u Tutinu 1981. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a srednju islamsku školu ’Gazi Isa-beg’ u Novom Pazaru. Fakultet islamskih nauka u Sarajevu upisao je 2000/2001. a diplomirao i stekao zvanje profesora islamskih nauka 2004/2005. Godine 2004. proglašen je za najboljeg studenta Fakulteta u Sarajevu sa prosjekom 9.7 i dobio nagradu enciklopediju ’Britanika’ koju mu je uručio prof. dr. reisu-l-ulema Mustafa Cerić. Od dekana prof. dr. Enesa Karića dobio je posebno priznanje za postignute rezultate. Kao rezultat toga, proveo je na specijalizaciji 12 mjeseci u Damasku (Sirija) i Kairu (Egipat). U toku studija Almir Pramenković je naučio cijeli Kur’an napamet pred mr. hfz. Dževad Šošićem i tako stekao zvanje Hafiza – čuvara Kur’ana. Školske godine 2005/2006. počinje raditi kao profesor Akaida i filozofije u srednjoj vjerskoj školi ’Gazi Isa-beg’ u Novom Pazaru, te kao asistent na istom predmetu Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru. Iste godine upisao je postdiplomske studije na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, na smjeru za islamistiku. Ljeta, 2006. i 2007. boravio je na stručno usavršavanje u Damasku. Magistarski rad na temu „Isa, (a.s.) / Isus u Kur’anu i Bibliji-komparativna studija“ odbranio je 02.07.2007. godine koji je potom objavljen. Almir je izabran je za prodekana FIS-a. Doktorirao je na temu Islam i hrišćanstvo, susret: dijalog ili konflikt; nove perspektive sa osvrtom na Balkan. Izabranje za dekana Fakulteta od 2008/09 akademske godine. Za vrijeme mjeseca ramazana od 2006. godine uči mukabele i klanja teravih namaz sa hatmom. Za vrijeme studija IZ ga je slala na ramazansku praksu u dijasporu. Bio je ramazanski imam u Vilcu (Luklsemburg), Kakskovu (Danska), Štutgardu (Njemačka), a posjetio je i džemate u Parizu i Briselu.

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Diplomant islamskih nauka, magistsr islamskih nauka, doktor islamskih nauka

Ime organizacije obrazovanja

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru

Lične vještine i kompetencije

Maternji jezik(ci)

Bosanski

 

 

Drugi jezik(ci)

Arapski i engleski

Samoprocjena

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Europska razina (*)

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Jezik

arapski

odlično

14 mjeseci u Siriji i Egiptu

odlično

odlično

Jezik

engleski

odlično

2 mjeseca u Engleskoj

odlično

odlično

 

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne vještine i kompetencije

Word

 

 

 

 

Vozačka dozvola

C kategorija

 

 

Dodatne informacije

Impact of Islamic Educational Institutions on Preserving Religious Identity – The Case of Muslim Community in Serbia and Britain, postdoktorsko istraživanje, Gloucestershire University, UK, 2011.
U toku istok boravka završio je Advanced level – kurs engleskoj jezika u Birmingemu u Brasshouse language center

Ljeta 2011. godine obavio je dvomjesečno postdoktorsko istraživanje na Markfield Institute of Higher Education na temu: Impact of religious educational institutions on perserving Islamic identity. U toku istok boravka završio je Advanced level – kurs engleskoj jezika u Birmingemu u Brasshouse language center

 

 

Dodaci

Učestvovao je na mnogim susretima i konferencijama. Ministarstvo kulture republike Srbije organiziralo je konferenciju 2007. godine u Beogradu na temu: MUKTIKULTURALNI DIJALOG I BIJELA KNJIGA EVROPSKE UNIJE., gdje je prisustvovao veliki broj domaćih i stranih uglednih ličnosti iz 10-ak država.

Učestvovao je na skupu pod naslovom ODNOS PRAVOSLAVLJA, KATOLICIZMA I ISLAMA PREMA DRŽAVI I DRUŠTVU pod pokroviteljstvom njemačke organizacije KONARD ADENAUER STIFTUNG u Beogradu je 2007. godine.

Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici 2007. godine organizirao je nanstveno-stručnu konferenciju s međunarodnim učešćem na temu SISTEM PREVENIRANJA SOCIJALNOG ISKLJUČIVANJA MLADIH, gdje je kandidat prisustvovao. Ulčesnik je značajnih simpozijuma i katedri kako u emlji tako i u inostranstvu.

Učestvovao na Conference Islamic Education in South-East-Europe 23.-25.10.2009 University of Vienna na temu IMAM TRAINING.

Učestvovao na međunarodnopj konferenciji Nedwe održanoj u Džakarti (Indonezija) 2010.godine na temu OMLADINA I DRUŠTVENA ODGOVORNOST.

Učešće u projekzu: Yearbook of Muslims in Europe, Muslims in Serbia, Brill publishing house, Holandija, 2009.

Objavljena Magistarska teza: Isa, a.s./Isus u Kur'anu i Bibliji – komparativna studija, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2009.

Redovno piše i objavljuje članke u glasilu IZ-e Glas islama, kao i u Zborniku Fis-a Islamska misao. U pripremi je prijevod knjige sa arapskog Usreći sebe i druge od autora Hasan Šemsi Baše.

Imao izlaganja:

Islam i muslimani: izazovi i perspektive, Naučni skup, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, 2010. ISSN 1452-9580

Religion and culture – substantial relation among nations, The Ministry of Culture of the Republic of Macedonia, Naučni skup, Skoplje, 2010.

Islamska zajednica – temelj identiteta Bošnjaka Sandžaka, Međunarodni simpozij: Kulturni i historijski procesi u Sandžaku/Staroj Raški, 2010.

Islam i globalizacija: Islam i perspektive, Islamska misao, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, 2011. ISSN 1452-9580

Islam i muslimani: uzroci uspjeha i dekadence, izazovi i perspektive, Islamska misao, Fakultet za islamske studije, Novi Pazar, 2011.

Brasshouse language center, Kurs engleskog jezika, Birmingem, UK, 2011.

Impact of Islamic Educational Institutions on Preserving Religious Identity – The Case of Muslim Community in Serbia and Britain, postdoktorsko istraživanje, Gloucestershire University, UK, 2011.

Učešće na godišnici škole Kur'ana Časnog odjeljenja u Tutinu, 30.09.2012.

U organizaciji Ministarstva vakufa Kuvajta seminar u Istanbulu u povodu izrade Kuvajtske Enciklopedije aa muslimanski svijet, 06.-08.10.2012.

 

Leave a comment