Vijesti

Važnost izučavanja tajni kur'anske nadnaravnosti (i`džaza) iz perspektive savremene nauke

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Neka je blagoslov i mir na posljednjeg Allahovog Poslanika, predvodnika vjerovjesnika, poslatog kao milost svjetovima, Muhammeda a.s., njegovu porodicu, njegove drugove i sve one koji su se njegovim putem uputili i koji će ga slijediti do Kijametskoga dana.

 

Kur`an časni je Allahova mu'džiza (čudo, natprirodno djelo). On je istina, prisutan u svakodnevnom životu i vjerovanju, razmišljanju i kulturi muslimana. Kur'an je bedem koji odgoni tminu i mrak koja se plasira vjekovima svakome ko želi spoznati istinu i pored svega on je poput gorostasa – stoji uspravno, ponosno, prkosi svakome ko na njega upre prstom, prkosi i opstaje, a sve ostalo nestaje i prolazi. Kur'an sa svom svojom formom, bilo da se radi o jezičko-morfološkom izrazu, sintaksi, pravnoj obilnosti, tajnama, naučnim formulacijama, predstavlja izazov svima koji su poslanika u laž ugonili i u njega sumnjali.

„A ako sumnjate u ono što objavljujemo robu Svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljenim njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte Vatre za nevjernike pripremljene, čiji će gorivo biti ljudi i kamenje.“

Kur`an je savršena Knjiga u svakom pogledu, ona je, kao što smo napomenuli, izazov džinima i ljudima do Kijametskoga dana, izrazom i dokazom. U tom kontekstu Uzvišeni kaže: „Reci: Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.“

Jedna od bitnih karakteristika kur'anske nadnaravnosti jeste specifična moć ulaska u ljudska srca praveći u njima odgovarajuću klimu pripremajući ga za ulazak u vode šehadeta. Ova mu'džiza je samo specifična Kur`anu, njen karakter je racionalne prirode, ona je namijenjena da osvaja ljudske duše, plijeni njihova srca, osvježava njihove mozgove. Uzvišeni Allah je dao podršku Poslaniku, počastio ga je činjenicom da ga ljudi slijede. „Nije bio ni jedan poslanik, a da mu nisu dati znakovi usklađeni s onim kako su ljudi vjerovali. Ono što je meni posebno dato jeste Objava koju je meni Allah objavio. Stoga priželjkujem da ja budem taj koji će imati najmasovnije slijeđenje na Sudnjem danu.“

Kur'an je, dakle, beskrajni lanac raznovrsnih mu'džiza (čuda), kako u njegovom jezičko-stilskom izražaju, tako i u ekonomskom, političkom i socijalnom sistemu, etičko-ekonomskom metodu, u njegovom jasnom i nedvosmislenom pogledu na egzistenciju čovjeka, potom u sferi medicine, geologije, vasione, astronomije, historije, vojnih i drugih saznanja do kojih se dolazi svakodnevno.

On podstiče na bavljenje naukom i olakšava put pred učenjacima kako bi oni lakše zaronili u njega i iz njega crpili brojna naučna blaga pohranjena u njemu. On visoko cijeni nauku i naučnike kao što stoji u riječima Uzvišenog Allaha: „Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.“

Reci: „Zar su isti oni koji znaju i oni koje ne znaju?“

„A to su ajeti jasni, u srcima su onih kojima je razum dat, a Naše ajete samo nepravedni osporavaju.“

Uzvišeni Allah kaže: „Allaha se boje od robova Njegovih – učeni.“

Ako pogledamo, prva sura objavljena u Kur'anu je sura Alek. Ona svom svojom snagom i kapacitetom podstiče na nauku. Sve je to predstavljeno u obliku mu'džize, koju svakako učeni ljudi spoznajom i istraživanjem dokučuju. Ova sura je, kao i svaka druga, dio Božjeg svjetla koje privlači sebi sve one koji hoće da žive u svjetlu. S druge strane, svjetlo im trasira put do spoznaje u znak istinitosti Muhammeda a.s., kao i sjajan dokaz poslanstva ukazujući da je Objava od Allaha, Mudrog i Sveznajućeg.

Sama ideja da se opredijelim da napišem ovu knjigu proizišla je iz mog shvatanja, tj. iz potrebe da se uloži nesebičan trud i napor da se ostavi štivo koja će, po mom shvatanju, podmiriti potrebe, prije svega, naših intelektualaca, produbiti njihovu viziju i spoznaju u našeg Stvoritelja i dokazati da je čovjek zajedno sa kosmosom jedan od najvećih Božjih dokaza. Želja mi je bila da dokažem da je Kur'an more nauke i da se sva nauka upravo crpi iz Kur'ana. Ove riječi potvrđuje najbolja definicija Kur'ana od strane Muhammeda a.s: „U Kur'anu je navještenje o onome što je bilo prije vas i vijest o onome što će doći poslije vas. Kur'an presuđuje između vas. On je jasni govor i nije lakrdija. Koji silnik ga napusti – Allah će ga uništiti, a ko bude tražio uputu u nečemu izvan njega – Allah će ga u zabludi ostaviti. On je čvrsta Allahova spona i mudra opomena – pravi put. Njega strasti ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmijeniti. Učenjaci ga se nikada ne mogu zasititi niti mu mnogobrojni prigovori mogu štetu nanijeti. Kur'anske krasote se ne iscrpljuju. Džini, kada su ga čuli, nisu mogli odoljeti a da ne kažu: ‘Mi smo, zbilja, Kur'an, koji divotu pobuđuje, slušali!’ Ko po Kur'anu govori – istinu govori. Ko po Kur'anu prosuđuje – pravedno prosuđuje. Ko po Kur'anu poziva – pravom putu poziva!“ (Hadis prenosi Buhari)

Dr. Mehmed-ef. Mešić

Leave a comment