Vijesti

Prodekan dr. Balić na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Bihaću

konf-o-umj2-640x480Kako bi široj društvenoj zajednici prezentirali umjereni metod djelovanja islamskih obrazovnih ustanova, u vremenu kada neke grupe i pojedinci predstavljaju islam na pogrešan način, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, u saradnji sa Centrom za dijalog u Sarajevu koji djeluje pri Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, organizovao je međunarodnu naučnu konfereciju pod nazivom “Umjerenost kao metod institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije”.

Kako je istaknuo tokom svog obraćanja prilikom otvorenja Konferecije, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta dr. Muharem Štulanović, ovo je izuzetna prilika da se javnosti ukaže na činjenicu, kako je program rada islamskih obrazovnih institucija upravo umjerenost koja je aktuelna i potrebna društvu. Ne krijući svoje zadovoljstvo organizacijom i samim učešćem u ovoj Konferenciji, rektor Univerziteta u Bihaću dr. Refik Šahinović je kazao kako je ovo pokazatelj da Islamski pedagoški fakultet u Bihaću ima kapaciteta da organizuje naučno-istraživačke, stručne i ostale vidove okupljanja, koji privlače pažnju javnosti, ali i stručnjaka različitih društvenih nauka.

Prema riječima mr. Senada Ćemana, direktora Centra za dijalog, cilj ovog naučnog skupa je bio promoviranje kulture dijaloga i tolerancije, zbog trenutne situacije u svijetu i kod nas.

– Mi želimo skrenuti pažnju na to da je Islamska zajednica za dijalog, da alternative za dijalog nemamo i da smo za umjereni put, te da nama Bošnjacima muslimanima umjerenost nije strana, jer mi ovdje zapravo drugačije i ne možemo – kazao je tom prilikom Ćeman.

Govoreći o specifičnostima prostora na kojem se nalazi Bosna i Hercegovina, i njenoj vjekovnoj razmeđenosti između istoka i zapada, gdje su se stoljećima dodirivale i mješale različite religije, kulture, carstva i sistemi vladavine, dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Ismet Bušatlić je naglasio značaj ove tematike i njene artikulacije od strane islamskih obrazovnih institucija u BiH, kako bi dali ispravne odgovore u vezi sa pitanjem umjernosti i njenog ispravnog tumačenja.

 

Ističući kako je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću rodna ustanova Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, prodekan mr. Hajrudin Balić je kazao se islam pokušava predstaviti u pogrešnom svijetlu kako u očima muslimana, tako i u očima nemuslimana, te su stoga profesori islamskih fakulteta u regionu, najpozvaniji da govore o islamu i predstave ga u pravom svijetlu, pa je ova Konferencija prilika za razmjenu viđenja, mišljenja, iskustava i davanja smjernica kako djelovati u multikonfesionalnom okruženju.

Jedan od učesnika i predavača na ovom naučnom skupu, bio je i muftija Republike Hrvatske, dr. Aziz Hasanović, koji je tokom svoga obraćanja govorio o naučnom radu i djelovanju islamskih obrazovnih institucija u ovoj susjednoj zemlji, a koje promoviraju upravo srednja i umjerena shvatanja i tumačenja islama.

Uopće nisam dvojio između tri poziva gdje da dođem. Naime, jučer i danas se u Francuskoj održava međunarodna konferencija na koju sam bio pozvan, također u Ensu danas ima otvor džamije, ali ja sam se svima zahvalio na pozivu, jer sam smatrao da je ovo najprimjerenije mjesto gdje se trebam pojaviti i učestvovati, kako bi dao svoj doprinos u ograđivanju od svih onih spočitavanja koja se često adresiraju muslimanima u svijetu i u Bosni i Hercegovini – kazao je tom prilikom muftija Hasanović.

Bihaćki muftija prof. Hasan ef. Makić tokom svoga obraćanja je pohvalio osnivanje ovog Centra iz razloga, kako kaže, što živimo u vremenu kada se o tome treba i mora govoriti, kada je klima u kojoj danas ljudi žive takva da sama po sebi nameće potrebu akademskih rasprava o umjerenosti i pravom shvatanju islama.

Ovaj današnji skup je vrlo značajan iz razloga što će dati pregled stanja u našim visokobrazovnim institucijama u pogledu programa koji su napravljeni u skladu sa ovim umjerenim putem. Zato bi još jednom čestitao Upravi i dekanu Štulanoviću na organizaciji ovog skupa – kazao je muftija Makić

Fahrudin Vojić

Zaključci naučne konferencije s međunarodnim učešćem „Umjerenost kao metod institucionalnog djelovanja islamskih obrazovnih ustanova regije“ održane 8. juna 2013. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću

Nakon podnesenih referata, analiza i diskusija na konferencijske teme, doneseni su sljedeći

ZAKLJUČCI

1. Umjerenost, srednji put, vesatijja je shvatanje, razumijevanje i prihvatanje islama kako ga je definisao Časni Kur'an, kako je to činio Muhammed, s.a.v.s., prve dobre generacije ashaba i tabi'ina. Sredinaiumjerenostsuistaknuteosobenostivjereislama, asamimtiminajznačajnijeosobinenjegovihpripadnika – muslimana. Svaki drugi način poimanja smatra se stranim i oprečnim srednjem putu. To potvrđuju brojni kur'anski i hadiski tekstovi.

2. Islam je vjera lahkoće i blagosti (el-hanefijjetu s-semha’) i kao takvu je treba prezentirati, praktikovati i ponuditi ljudima bez neutemeljene strogosti, bukvalizma i neodmjerenosti koje su primjerene ekstremizmu i isključivosti što ne potpada pod pravilno shvaćen islam. Muslimanski ummet je zajednica srednjeg puta (ummeten vesetan) i zbog toga je neophodno ustrajati na tom kursu, bez bilo kakvog zastranjivanja. Potrebno je što detaljnije upoznavanje sa praksom Muhammeda, s.a.v.s., kako bi se na tragu njegovih metoda propagirao način umjerenog komuniciranja sa raznolikim multinacionalnim i multikonfesionalnim okruženjem.

3. Zagovaranje srednjeg puta i umjerenosti u svim segmentima življenja, kao jedne od bitnih karakteristika islama, isključuje dvovrsno zastranjivanje: pretjerivanje u vjeri i zanemarivanju njenih postulata i prakse. Islamski srednji put ima svoje okvire i oni se moraju uvažavati.

4. Islam u regionu predstavljaju i njegovo učenje prezentiraju zvanične islamske institucije sa legitimitetom prezentovanja islamskog učenja, a ne pojedinci ili grupe, koji često stvaraju iskrivljenu sliku o islamu i time nanose nemjerljivu štetu, posebno muslimanima na Zapadu koji su često izloženi islamofobiji i raznim vrstama napada.Islamske visokoškolske ustanove regije su svojim dosadašnjim radom dokazale da su istinski promotori umjerenog poimanja islamskog učenja, prakse i srednjeg puta. Dosljednošću, stečenim iskustvom i profesionalnošću garant su da će takvo shvatanje baštiniti i u budućem radu.

5. Islamske visokoškolske ustanove regije su svojim dosadašnjim radom dokazale da su istinski promotori umjerenog poimanja islamskog učenja, prakse i srednjeg puta. Dosljednošću, stečenim iskustvom i profesionalnošću garant su da će takvo shvatanje baštiniti i u budućem radu.

6. Iako su Bošnjaci ovih prostora doživjeli genocid i kroz prošlost bili izvrgnuti brojnim pritiscima, progonstvima, oblicima etničkog čišćenja, oni su i pored toga privrženi ideji umjerenosti i srednjeg puta, jer im to nalaže njihova vjera, posebno ako se ima na umu da je praktikovanje srednjeg puta bitna pretpostavka za suživot na ovim prostorima. Bez sumnje, po tom pitanju Bošnjaci mogu biti primjer drugima.

7. Neosnovano je Bošnjacima spočitavati i prišivati ekstremizam, s obzirom da su višestoljetnim suživotom sa ostalim konfesijama na ovim prostorima dokazali o kakvom se tolerantnom narodu radi. Njihovo ispravno shvatanje islama i umjerenosti su u značajnoj mjeri doprinijeli tome.

8. Konstrukcija studijskih odsjeka visokoobrazovnih i odgojnih institucija IZ-e u BiH podrazumijeva integriranost programskih sadržaja referentnih znanosti ne samo iz domena teologije, već iz pedagogije, psihologije, defektologije, socijalnog rada, medicine i penologije, što samo po sebi govori o apsolutnoj prisutnosti srednjeg puta u nastavnim planovima i programima na visokoškolskim ustanovama IZ-e. Takvo opredjeljenje pospješuje institucionalizaciju islamske misli i praktičnu primjenu islama, manifestovanog kroz sretan spoj dviju komponenti: duhovne i naučne, tj. odgoja i obrazovanja.

9. Medijsko i svako drugo prezentiranje islama i islamskog učenja kroz prizmu promovisanja srednjeg puta i njegovih vrijednosti treba biti kontinuirano i privilegija stručnih i kvalifikovanih lica, svjesnih da se, s Božijom pomoći, blagošću i umjerenošću može postići mnogo. Svaki oblik ekstremnog predstavljanja islamskih doktrina je pogrešno i destruktivno razumijevanje Božanske objave i Poslaničke, s.a.v.s., misije, što ukupno šteti islamu i muslimanima.

Bihać, 08.06.2013.

 

(rijaset.ba)

Leave a comment