Vijesti

Potpisan Protokol o saradnji

U cilju ostvarivanja i uspostavljanja saradnje na području nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada, potpisan je Protokol o saradnji između predstavnika Fakulteta za Islamske studije u Novom Pazaru, Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici i Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Protokol o saradnji u ime Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru potpisao je dekan doc. dr. hfz. Almir-ef. Pramenković, a delegaciju su sačinjavali i prodekan mr. Hajrudin-ef. Balić i dr. Mehmed Mešić – predsjednik Upravnog odbora Fakulteta.

Prtotokol je najprije potpisan u Zenici između Fakulteta za islamske studije, kojeg zastupa dekan doc. dr. hfz. Almir-ef. Pramenković, s jedne strane i Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, kojeg zastupa dekan prof. dr. Zuhdija-ef. Adilović, s druge strane. Potpisivanje protokola je proteklo u bratskom i prijateljskom razgovoru na zadovoljstvo obje strane. Domaćini su upoznali goste sa sadržajem i strukturom svog fakulteta, kao i perspektivama za unapređenje sadržaja. Nakon protokolarnog dijela uslijedio je obilazak zgrade Fakulteta i upoznavanje sa profesorima i studentima.

Islamski pedagoški fakultet u Zenici

Islamski pedagoški fakultet u Zenici osnovan je u augustu 1993. godine odlukom Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Osnivanjem ovog fakulteta Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila je novu vrstu obrazovne ustanove, koja se svojom temeljnom odgojno-obrazovnom svrhom i vjersko-pedagoškim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezuje na tradiciju Daru‑l‑muallimina. Osnivanjem ovakve ustanove nastojalo se reagovati na promijenjene kulturno-religijske okolnosti, koje su nastupile nakon demokratskih promjena u bosansko-hercegovačkom društvu i zadobiti nužne pretpostavke za kompetentniji odgovor na nove odgojno-obrazovne izazove.

Ovaj fakultet je registrovan pri Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta FBiH, koje je nakon neposrednog uvida u ispunjenje uslova za početak rada Akademije do nijelo rješenje, na osnovu kojeg Islamska pedagoška akademija u Zenici može vršiti obrazovanje studenata koji će u dvogodišnjem trajanju nastavno-naučnog procesa sticati stručni naziv nastavnik Islamske vjeronauke.

Godine 2004. potpisan je ugovor o priključenju Islamske pedagoške akademije u Zenici Univerzitetu u Zenici sa jednakim pravima i obavezama kao i ostale članice Univerziteta.

Potpisivanje protokola u Bihaću

Nakon potpisivanja protokola u Zenici, Fakultet za islamske studije proširio je mrežu prijateljskih i partnerskih institucija potpisivanjem Protokola o saradnji sa Islamskim pedagoškim fakultetom u Bihaću, kojeg zastupa dekan prof. dr. Muharem-ef. Štulanović. Domaćini su vidno raspoloženi bratski dočekali svoje goste i izrazili želju da se saradnja još više usavršava i unapređuje.

Fakultet u Bihaću

Inicijativu za osnivanje Akademije, kasnije Fakulteta u Bihaću, čiji bi osnovni zadatak bio obrazovanje stručnog kadra za predmet vjeronauka, pokrenuo je muftija bihaćki Hasan-ef. Makić, koji je bio na čelu najodgovornije institucije Islamske zajednice na Unsko-sanskom kantonu, a to je Muftijstvo.

Nakon te inicijative Sabor IZ-e u BiH je 25.12.1995. godine donio odluku o osnivanju Islamske pedagoške akademije u Bihaću.

Sabora IZ-e u BiH je preimenovao i transformisao Akademiju sa dvogodišnjeg u trogodišnji studij u Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Bili su to značajni iskoraci u razvojnom putu Akademije, odnosno Fakulteta, koji su mu donijeli izvjesniju budućnost, a i potvrdili njegovu spremnost da se razvija u duhu savremenih obrazovnih prestrojavanja i Bolonjskog procesa. Transformacija je zaživjela i već su vidljivi njeni pozitivni efekti.

Zahvaljujući tada aktuelnim opštinskim i kantonalnim organima vlasti, kod gradskog stadiona na Lukama dodjeljuje se atraktivna lokacija za buduću zgradu Akademije koju će potpuno isfinansirati najveći donator u BiH – Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini. Već 1997. godine Islamska zajednica imala je saznanje da će u skoroj budućnosti imati riješeno pitanje trajnog smještaja Akademije u njenom vlastitom objektu.

Svečanost otvorenja zgrade Muftijstva, koja je bila i privremena zgrada Akademije, bila je 28.09.1997. Akademija je od tog momenta pa do preseljenja u vlastitu zgradu raspolagala prostorijama za izvođenje nastave, kompjuterskom salom, bibliotekom, apartmanom, kuhinjom sa restoranom, velikom salom za predavanja, studentskom čitaonicom, mesdžidom.

Sada je Fakultet smješten u savremenom zdanju u Bihaću, što zadovoljava potrebe Fakulteta i omogućava organizaciju mnogih drugih sadržaja. Aktuelni dekan je prof. dr. Muharem-ef. Štulanović.

O Protokolu

Ovi ugovori predstavljaju uspostavljanje saradnje na području nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada koji su interesu ovih obrazovnih institucija, a koja će se odvijati u vidu:

  • – razmjene nastavnika i saradnika, s ciljem realizacije nastavno-naučnog procesa;
  • – razmjene studenata na svim nivoima studija;
  • – učešća nastavnika u radu komisija koje se imenuju u postupku sticanja naučnog stepena magistra i doktora nauka, kao i komisija za izbor nastavnika i saradnika;
  • – harmonizacije nastavnih planova i programa;
  • – razmjene iskustava u vezi sa organizacijom i izvođenjem nastave na 1., 2. i 3. ciklusu u skladu sa Bolonjskom deklaracijom;
  • – zajedničkog izvođenja naučno-istraživačkih projekata;
  • – drugih oblika za koje pokažu interes potpisnici Ugovora.

Angažovanja nastavnika i saradnika u realizaciji nastavno-naučnog procesa obavljat će se tako da se adekvatnim rasporedom obezbijedi blagovremeno i kvalitetno izvođenje nastavno-naučnog procesa na matičnoj ustanovi angažovanog nastavnika i saradnika.

Potpisivanju protokola u Zenici i Bihaću, pored predstavnika FIS-a iz Novog Pazara, prisustvovao je veliki broj uglednih imena ovih obrazovnih institucija, među kojima su: prof. dr. Halil Mehtić, prof. dr. Safvet Halilović, prof. dr. Izet Terzić, prof. dr. Fuad Sedić, prof. dr. Sulejman Topoljak , mr. Hajrudin Hodžić , kao i dekani prof. gr. Zuhdija Adilović i prof. dr. Muharem Štulanović

Posjeta Muftijstvu bihaćkom

Boravak u Bihaću je iskorišten za posjetu muftiji bihaćkom Hasan-ef. Makiću koji je delegaciju primio u sjedištu Muftijstva u Bihaću. U dugom i bratskom razgovoru razmijenjena su iskustva, što je značajno imajući u vidu doprinos bihaćkog muftije razvoju obrazovanja. Muftija se interesovao za situaciju u Islamskoj zajednici u Srbiji. Vidno raspoložen, uz stisak ruku, Muftija je, moleći da se prenese njegov selam muslimanima Sandžaka, otpratio goste, čime je završen zvanični dio posjete Bosni i Hercegovini.

Leave a comment