Vijesti

Konkurs za upis doktorskih studija na FIS-u

Fakultet-za-islamske-studije FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE

raspisuje K O N K U R S

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ2015/2016.GODINI

USLOVI ZA UPIS

Minimalni obavezni uslovi za prijavljivanje na konkurs:

 • 300 ESPB bodova stečenih na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja
 • Četvorogodišnje studije (7 stepen) sa završenim masterom ili specijalističkim akademskim studijama
 • Prosječna ocjena 8 na prethodnim nivoima akademskog obrazovanja

 

Dokumentacija koju dostavljaju kandidati:

 • Biografija (1-2 strane A4 formata) sa podacima o prethodnom akademskom obrazovanju, profesionalnom iskustvu, eventualnim objavljenim radovima, međunarodnom iskustvu i poznavanju stranih jezika
 • Pismo o istraživačkim namjerama kandidata (do 800 riječi)

Pismo o namjerama je neka vrsta intelektualne biografije u kojoj se opisuju akademska iskustva koja su vas navela da se prijavite na program i navode razlozi zbog kojih ste izbrali određeni program doktorskih studija. U pismu treba opisati akademska interesovanja i okvirno navesti moguće teme za doktorski rad.

 • 2 akademske preporuke. Kada se radi o višegodišnjoj pauzi u akademskom obrazovanju kandidata moguće je jednu akademsku preporuku zamijeniti profesionalnom preporukom
 • Transkrip ocjena sa završenih studija.
 • Ostala dokumentacija.

 

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTA:

 1. Ovjerene fotokopije diploma završenih studija navedenih u uslovima za upis, ili rješenja o nostrifikaciji sa navedenom prosječnom ocjenom
 2. Prijava na konkurs ( formular)
 3. Dokaz o uplati takes za prijavu na konkurs

 

Prijava na konkurs obavljaće se od 21.09. do 28.10.2015. godine u periodu od 11:00-14:00, kancelarija sekretarijata i studentske službe Fakulteta.

Priprema  materijala za članove komisije od  28.10. do 30.10.2015.

Razgovor sa komisijom od 02.11. do 13.11.2015.

Rezultati: 16.11. 2015.

Upis će se obaviti u periodu od 16.11. do 27.11.2015.

Početak nastave 01.12.2015.

Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta.

Kandidat može podnijeti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provjere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mjesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.  Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, na čiji prijedlog dekan donosi  rješenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe. Nakon odlučivanja o žalbi fakultetu tvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijima. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

                                                                                            D  E K A N

 

prof. dr. EnverGicić

Leave a comment