Vijesti

Konkurs za stipendije

Obavještavamo studente da je Kancelarija za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije objavila konkurs za dodjelu stipendija visokih vjerskih škola.
Tekst Konkursa prenosimo u cjelosti:

На основу чланoва 2. и 3. Уредбе о Канцеларији за сарадњу са црквама и верским заједницама („Службени гласник РС,“ број 75/2012), члана 7. Закона о изменама и допунама закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС“, бр. 59/13), чланова 34. 35. и 36. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС,“ број 36/06), и Одлуке бр. 401-01-94/2013/01 од 04.10.2013. године Канцеларијa за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије oбјављује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКИХ ВЕРСКИХ ШКОЛА
за школску 2013/14. годину студентима високих верских школа који су школске 2013/14. године први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија.

Критеријуми за основне студије

Стипендија се додељује студентима I године који су у средњим школама остварили одличан успех и на пријемном испиту при уписивању високе верске школе остварили резултат од најмање 90% успешности.

Стипендија се додељује студентима II, III и IV године који нису губили годину и који су, према наставном плану и програму високе верске школе на којој студирају, положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену свих положених испита најмање 8,75 (осам и седамдесетпет).

Материјално угрожени студенти који испуњавају услов успешности наведен у претходним ставовима и који су постигли просечну оцену свих положених испита најмање 8,50 (осам и педесет), могу конкурисати за стипендију уз документацију којом потврђују своје материјално стање.

Критеријуми за мастер студије
Стипендија се додељује студентима I године који су на основним студијама постигли просечну оцену свих положених испита најмање 8,75 (осам и седамдесетпет).

Стипендија се додељује студентима II године који нису губили годину и који су, према наставном плану и програму високе верске школе на којој студирају, положили све испите из претходне године студија и постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет) и уколико је током претходне школске године у домаћим научно-стручним часописима објавио: научни или стручни теолошки рад или приказ најновије теолошке литературе или превод научног или стручног теолошког рада објављеног у референтној теолошкој литератури или уколико је теолошким рефератом учествовао на најмање једном научно-стручном скупу током претходне школске године.

Критеријуми за докторске студије

Стипендија се додељује магистрима наука са просечном оценом на постдипломским студијама најмање 9,00 (девет) који су пријавили докторску дисертацију на једној од високих верских школа.

Стипендија се додељује студентима I године докторских студија који су на основним или мастер студијама постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет).

Стипендија се додељује студентима II и III године докторских студија који нису губили годину и који су, према наставном плану и програму високе верске школе на којој студирају, положили све испите из претходних година студија и постигли просечну оцену свих положених испита најмање 9,00 (девет) и уколико је током претходне школске године у домаћим научно-стручним часописима објавио: научни или стручни теолошки рад или два приказа најновије теолошке литературе или превод научног или стручног теолошког рада објављеног у референтној теолошкој литератури или учествовао теолошким рефератима на најмање два научно-стручна скупа током претходних школских година.

Магистри наука који су пријавили докторску дисертацију морају, ради учествовања на конкурсу испунити претходно наведене научно-стручне обавезе.

Подношење пријава и додела стипендија

Пријаве за Конкурс Канцеларије за сарадњу са црквама и верским заједницама предају се од 11. октобра до 25. октобра 2013. године на Православном богословском факултету Универзитета у Београду, Православном богословском факултету ,,Св. Василије Острошки“ Универзитета у Источном Сарајеву, Високој школи СПЦ за уметности и консервацију у Београду, Теолошко-катехетском институту у Суботици, Протестантском теолошком факултету у Новом Саду, Теолошком факултету у Београду, Факултету исламских студија у Београду, Факултету за исламске студије у Новом Пазару, Словачкој евангеличкој цркви а.в., Реформатској хришћанској цркви, Евангеличкој хришћанској цркви а.в., Јеврејској заједници у Републици Србији и осталим регистрованим верским заједницама.

На конкурс се могу пријавити студенти који нису у радном односу и који су држављани Републике Србије и Републике Српске, а студирају на високим верским школама у Републици Србији, Републици Српској и иностранству. Под истим условима као и држављани Републике Србије и Републике Српске на конкурсу могу учествовати и студенти српске националности из суседних земаља.

Студенти који студирају у иностранству за пријављивање на конкурс треба да добију сагласност Светог архијерејског синода Српске православне цркве, Међународне бискупске конференције Св. Ћирила и Метода, Ријасета Исламске заједнице Србије, Словачке евангеличке цркве а.в., Реформатске хришћанске цркве, Евангеличке хришћанске цркве а.в., Савез јеврејских општина Србије и осталих регистрованих верских заједница у Републици Србији.

На конкурс се не могу пријавити студенти који примају било коју другу стипендију.
Број стипендија утврђује Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије.

Кандидат за стипендију Канцеларије за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије у обавези је да уз пријаву за конкурс достави уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија, постигнутом успеху и висини просечне оцене свих положених испита током студирања, фотокопију личне карте, доказ да није у радном односу и писмену изјаву да није корисник било које друге стипендије.

Високе верске школе су у обавези да до 11. новембра 2013. године доставе Канцеларији за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије (Михаила Пупина 2, 11070 Нови Београд) сачињен и оверен контролни списак са основним подацима (име и презиме, година студија, ниво студија, назив високе верске школе у иностранству – по потреби) искључиво оних студената који задовољавају услове конкурса. Контролни списак потписује званично или овлашћено лице високе верске школе односно цркве и верске заједнице.

Рангирање кандидата редним бројем врши висока верска школа односно црква и верска заједница у складу са условима конкурса и сопственим критеријумима.

Неблаговремено поднети контролни спискови неће бити разматрани.

Канцеларија за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије ће закључно са 18. новембром 2013. године послати високим верским школама и верским заједницама списак стипендиста за школску 2013/14. годину.

Број и износ стипендија биће утврђен у складу са расположивим буџетским средствима. Тромесечни износ стипендије за 2013. годину биће исплаћен стипендистима у складу са буџетским могућностима, а најкасније до краја 2013. године. Исплата стипендија за период јануар – јун 2014. године планира се за сваки месеца у наредној години.

Високе верске школе односно цркве и верске заједнице у обавези су након потписивања уговора, а у оквиру извештаја о утрошку средстава предају Канцеларији за сарадњу са црквама и верским заједницама Владе Републике Србије потпуну документацију за стипендисте коју су исти предали приликом трајања конкурса.

Leave a comment