Vijesti

Iz štampe izašao četrnaesti broj godišnjaka Islamska misao

Islamska misao, godišnjak Fakulteta za islamske studije, izlazi redovno već četrnaest godina.

„Islamska misao je časopis koji je stekao naučnu reputaciju promovirajući najaktuelnije životne teme, koje dotiču najbitnije segmente materijalnog i duhovnog, egzoteričkog i ezoteričkog, fizičkog i metafizičkog, praktičnog i teorijskog pogleda na svijet. Ovaj broj našeg časopisa upućuje poruku da islam nije samo putokaz ljudima kako da se spremaju za onaj budući, duhovni, vječni, svijet, već je putokaz i recept za svaki segment i ovosvjetskog, prolaznog, ali do Sudnjeg dana trajućeg materijalnog života i za svaku njegovu situaciju. Tematika i ovog broja našeg časopisa govori da je koncepcija islama sveobuhvatna, općečovječanska, humana, univerzalna, da ima intenciju da najprije predstavi čovjeka njemu samom, ali i da mu pruži načelne odgovore na sva najbitnija pitanja koja su vezana za njega, za njegovo okruženje, za njegovo fizičko bitisanje, za njegovo moralno-etičko uzdizanje, riječju – za funkcioniranje mikro i makro kosmosa, koje je Uzvišeni Allah sa svrhom stvorio.“ (hfz. prof. dr. Haris Hadžić, izvod iz Predgovora)

Četrnaesti broj Islamske misli obrađuje sljedeće teme:

Hfz. dr. Almir Pramenković: Komponente imana (vjerovanja) u klasičnoj islamskoj misli;

Prof. dr. Hajrudin Balić: Vjeronauka u obrazovnom sistemu kao potencijal za izgradnju pozitivnih vrijednosti u multinacionalnim sredinama;

Prof. dr. Haris Hadžić, prof. Lejla Hadžić: Običaji kod mevluda u Rožajama;

Dr. Enver Gicić, dr. Siham Mawed: Islam i voda;

Prof. dr. Mustafa Fetić: Odnos društva prema osobama sa razvojnim smetnjama;

Prof. dr. Mevlud Dudić, dr. Sumeja Smailagić: Recepcija islamske misli – Religijska sloboda;

Dr. Mirsada S. Zukorlić, Fikret A. Zukorlić: Specifičnosti odgojne misije nastavnika vjerske nastave;

Dr. Enes Svraka: Odgoj djece u porodici;

Prof. dr. Jahja Fehratović: Prisustvo i upotreba pojma „Bog“ u sevdalinci;

Dr. Admir Muratović, Alma Čolović Međedović, dr. Amela Muratović: Moralni razvoj i moralno vaspitanje sa osvrtom na Kolbergovu i Pijažeovu teoriju;

Dr. Mesud Muhić: Odlike akademske misli Alije Izetbegovića u knjizi Islam između Istoka i Zapada;

Msc. Harun Eminagić: Uloga imama (daije) u prevenciji nasilnog ekstremizma;

Hfz. msc. Binasa Šabanović, dr. Admir Muratović: Značaj djetinjstva za razvoj zdrave ličnosti;

Prof. Ajla Uluč Bajrović: Ibadet koji budi svijest;

Mr. Selma Graca: Islamski moral kao pokretačka snaga muslimanske porodice;

Dr. Nedžad Redžepović: Utjecaj arapskog jezika na razumijevanje hadisi-šerifa;

Mr. Semir Čupović: Zloupotreba emocija i njihova instrumentalizacija u frakcionaštvu kroz percepciju Sunneta;

Dr. Nezar Omran: Strateško planiranje u islamskim društvima;

Dipl. psiholog Edija Asani, dr. Semrija Smailović: Značaj i doprinos individualne psihologije Alfreda Adlera u teoriji i praksi;

Zekerijja Ejjub Dula: Poslanikova metoda u podučavanju Časnog Kur’ana – konceptualno i strukturalno;

Dr. Sarbast Nabi: Suverenitet i autoritet unutar filozofije iranskog ustava.