Vijesti

Da li je Iblis bio melek ili džin

Zabluda: Na nekoliko mjesta Kur'an ubraja Iblisa među meleke, ali u suri Kehf stoji da je Iblis bio jedan od džina. Zar ovo nije kontradikcija u Kur'anu?

 

Događaji u kojima su spomenuti Iblis i meleki

Priča o Ademu i Iblisu se spominje na više mjesta u Kur'anu, gdje Allah kaže: Kada rekosmo melekima: „Poklonite se Ademu!“ – oni se pokloniše, ali Iblis ne htjede. Ova formulacija se spominje u sljedećim ajetima: sura El-Bekara, 34. ajet; sura El-A'raf, 17. ajet; sura El-Hidžr, ajeti 28-31; sura El-Isra’, 61. ajet; sura Ta-Ha, 116. ajet; sura Sad, ajeti 71-74.

Međutim, u suri El-Kehf, u 50. ajetu, Uzvišeni Allah kaže:

A kad smo rekli melekima: „Poklonite se Ademu!“ – svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džinnova i zato se ogriješio o zapovijest Gospodara svoga.

Taglib – gramatičko pravilo

Prijevod prvog dijela ajeta – A kad smo rekli melekima: „Poklonite se Ademu!“ – svi su se poklonili osim Iblisa…. – pruža dojam da je on bio melek. Kur'an je objavljen na arapskom jeziku. U arapskoj gramatici postoji pravilo taglib po kome je, ukoliko se obraćamo većini pripadnika neke skupine, i manjina obuhvaćena. Na primjer, ako se na arapskom jeziku obraćate grupi od stotinu studenata, od kojih su devedeset devet momci, a samo jedna djevojka, reći ćete: „Momci, ustanite!“ Ta naredba će se odnositi na sve, pa i na tu djevojku. U arapskom jeziku ne morate je odvajati posebnim obraćanjem.

Isto tako, kada Kur'an govori o Allahovom obraćanju melekima, nije bilo potrebno posebno odvajati Iblisa koji je bio prisutan zajedno sa melekima. Stoga, iz prvog dijela ajeta možemo zaključiti da je Iblis možda bio melek, a možda nije. Međutim, tada dolazimo do drugog dijela ajeta, koji jasno kaže da je Iblis bio džinn. Ni na jednom mjestu Kur'an ne kaže da je Iblis bio melek! Zato, u Kur'anu ne postoji nijedna kontradikcija.

Džinni imaju slobodnu volju i mogu biti neposlušni

Osim svega navedenog, poznato je da džinni imaju slobodnu volju i može im se desiti da otkažu poslušnost Allahu. Međutim, meleki nemaju slobodu volje. Nemoguće je da oni budu neposlušni Allahu. Nema govora o tome da melek može počiniti grijeh! Ovo je još jedan dokaz da je Iblis bio džinn, a ne melek.

 

 

Tekst preuzet iz časopisa Glas islama, broj 235.

Autor: Dr. Zakir Naik.

Preveo: Senad Redžepović


Leave a comment