Šerijat i pravo

Smjer Šerijat i pravo je koncipiran kao stručno izučavanje pravnih nauka u islamu koje su u korpusu Šerijata, kao i izučavanje pravnih oblasti domaćeg i međunarodnog prava. Svršenik ovoga smjera dobija naziv profesor šerijata i prava. Svrha smjera je da se studenti poduče šerijatskom i općem pravu te da steknu potrebne kompetencije za razumijevanje i komparaciju, kao i izučavanje spomenutih oblasti.  Student osnovnih studija ovoga smjera stiče obrazovanje kojim je osposobljen da razumije neophodne discipline iz spomenutih oblasti, što ga čini svestrano obrazovanim i obučenim za izvršenje širokog spektra radnih zadataka sa velikim kvalifikacijama.

Smjer je nastao kao sušta potreba ovih prostora za kvalitetnim kadrom ovog profila koji će biti osposobljen da odgovori potrebama društva.

Unit Name Date Assignments
I godina
1. Arapski jezik 1
2. Bosanski jezik 1
3. Pedagogija
4. Metodologija NIR-a
5. Engleksi jezik 1
6. Hadis 1
7. Fikh
8. Epistemologija
9. Kur'anske znanosti
10. Kiraet 1
11. Akaid 1
11. Sira
Unit Name Date Assignments
II godina
1. Arapski jezik 2
2. Bošnjačka književnost
3. Hadis 2
4. Islamsko bračno pravo
5. Kiraet 2
6. Da’va 1
7. Tematski tefsir
8. Engleski jezik 2
9. Osnovi komunikologije
10. Islamska filozofija
11. Uvod u pravo
12. Akaid 2
13. Epistemologija 2
Unit Name Date Assignments
III godina
1. Arapski jezik 3
2. Engleski jezik 3
3. Kiraet 3
4. Islamsko građansko pravo
5. Uvod u građansko pravo
6. Porodično pravo
7. Ustavno pravo
8. Hadis 3
9. Islamsko nasljedno pravo
10. Teorija šerijatskog prava
11. Usuli fikh 1
11. Historija Sandžaka
Unit Name Date Assignments
IV godina
1. Kiraet 4
2. Arapski jezik 4
3. Engleski jezik 4
4. Upravno pravo
5. Islamsko kazneno pravo
6. Međunarodno javno pravo
7. Krivično pravo
8. Fikhska pravila
9. Intencije šerijata
10. Savremena fikhska pitanja
11. Usuli fikh 2
12. Bosnistika
13. Završni rad