Pedagogija i komunikologija

Ovaj studij omogućava studentima stručno obrazovanje u oblasti pedagogije i komunikologije te uvođenje u naučno istraživanje u toj oblasti. Diplomirani studenti stiču diplomu prvog akademskog nivoa i stručni naziv profesora pedagogije i komunikologije. Studij je koncipiran na taj način da studentu, pored stručne formacije u pedagoškim naukama, naučnoj oblasti komunikologije, daje uvid i u opće islamske i druge  humanističke discipline. Ovaj studij osposobljava studente za rad na području prosvjetnog angažmana, kao i oblastima gdje su neophodne kompetencije komunikologa. 

Smjer je nastao kao rezultat istraživanja suštih potreba društva i  tržišta za kadrom koji, pored vjerskog odgoja i obrazovanja, posjeduje stručne kvalifikacije pedagoških i komunikoloških nauka.

Spomenuti smjerovi sadrže sve potrebne predmete za izgrađivanje i osposobljavanje kadra mladih generacija, kako bi efikasno i uspješno pronosili vjersku i naučno-obrazovnu misao u multireligijskom i multikulturalnom okruženju. 

Unit Name Date Assignments
I godina
1. Arapski jezik 1
2. Bosanski jezik 1
3. Pedagogija
4. Metodologija NIR-a
5. Engleksi jezik 1
6. Hadis 1
7. Fikh
8. Epistemologija
9. Kur'anske znanosti
10. Kiraet 1
11. Akaid 1
11. Sira
Unit Name Date Assignments
II godina
1. Arapski jezik 2
2. Bošnjačka književnost
3. Engleski jezik 2
4. Mediji
5. Da'va 1
6. Opšta psihologija
7. Školska pedagogija
8. Kiraet 2
9. Osnovi komunikologije
10. Islamska filozofija
11. Engleski 3
12. Didaktika
13. Epistemologija 2
Unit Name Date Assignments
III godina
1. Arapski jezik 3
2. Engleski jezik 3
3. Kiraet 3
4. Sociologija
5. Kultura govora
6. Dawa 2
7. Etika
8. Hadis 3
9. Islamska pedagogija
10. Metodologija novinarstva
11. Informativno novinarstvo
11. Historija Sandžaka
Unit Name Date Assignments
IV godina
1. Kiraet 4
2. Androgogija
3. Engleski jezik 5
4. Islamska kultura i civilizacija
5. Edukacijska psihologija
6. Porodična pedagogija
7. Bosnistika
8. Metodika vjerske nastave
9. Odnosi s javnošću
10. Osnovi propagande
11. Islamska umjetnost
12. Etika u novinarstvu
13. Završni rad