Pedagogija i komunikologija

Ovaj studij omogućava studentima stručno obrazovanje u oblasti pedagogije i komunikologije te uvođenje u naučno istraživanje u toj oblasti. Diplomirani studenti stiču diplomu prvog akademskog nivoa i stručni naziv profesora pedagogije i komunikologije. Studij je koncipiran na taj način da studentu, pored stručne formacije u pedagoškim naukama, naučnoj oblasti komunikologije, daje uvid i u opće islamske i druge  humanističke discipline. Ovaj studij osposobljava studente za rad na području prosvjetnog angažmana, kao i oblastima gdje su neophodne kompetencije komunikologa. 

Smjer je nastao kao rezultat istraživanja suštih potreba društva i  tržišta za kadrom koji, pored vjerskog odgoja i obrazovanja, posjeduje stručne kvalifikacije pedagoških i komunikoloških nauka.

Spomenuti smjerovi sadrže sve potrebne predmete za izgrađivanje i osposobljavanje kadra mladih generacija, kako bi efikasno i uspješno pronosili vjersku i naučno-obrazovnu misao u multireligijskom i multikulturalnom okruženju. 

Unit Name Date Assignments
I godina
1. Arapski jezik 1
2. Bosanski jezik
3. Pedagogija
4. Metodologija NIR-a
5. Engleski jezik 1
6. Hadis 1
7. Fikh
8. Svjetske religije
9. Kur'anske znanosti
10. Kiraet 1
11. Akaid 1
12. Sira
Unit Name Date Assignments
II godina
1. Arapski jezik 2
2. Bošnjačka književnost
3. Hadis 2
4. Islamsko bračno pravo
5. Kiraet 2
6. Da'va 1
7. Tematski tefsir
8. Engleski jezik 2
9. Osnovi komunikologije
10. Islamska filozofija
11. Akaid 2
12. Komparativne religije
Unit Name Date Assignments
III godina
1. Arapski jezik 3
2. Engleski jezik 3
3. Kiraet 3
4. Sociologija
5. Islamsko građansko pravo
6. Dawa 2
7. Akaid 3
8. Hadis 3
9. Islamsko nasljedno pravo
10. Analitički tefsir
11. Usuli fikh 1
11. Historija Sandžaka
Unit Name Date Assignments
IV godina
1. Arapski jezik 4
2. Engleski jezik 4
3. Kiraet 4
4. Islamska kultura i civilizacija
5. Fikhska pravila
6. Škole tefsira
7. Bosnistika
8. Akaid 4
9. Hadis 4
10. Savremena fikhska pitanja
11. Islamska umjetnost
12. Završni rad