Islamistika

Studijski smjer Islamistika je opći smjer islamskih nauka i  jedan je od četiri osnovna smjera na Fakultetu za islamske studije. Diplomanti ovoga smjera stiču stručni naziv profesor islamskih nauka. Studijski program Islamistika ima za cilj da obrazuje studente u islamskim studijama, te pruži sve elemente potrebne da kvalitetno ovladavaju tehnikama učenja Kur’ana, znanostima kiraeta, hadiskim disciplinama, te izvođenjem naučnih istraživanja u islamskim naukama, kao i drugim oblastima koje plan i program zastupa. Svrha realizacije studijskog programa Islamistike jasno je formulisana i kroz strukturu programa, odnosno niz teoretskih i aplikativnih predmeta, od općeobrazovnih do usko specijalističkih. Ovaj studij osposobljava studente za vršenje vjersko-prosvjetnih službi u Islamskoj zajednici te različitih kulturnih, obrazovnih i društvenih djelatnosti za koje se traži humanističko obrazovanje.

Unit Name Date Assignments
I godina
1. Arapski jezik 1
2. Bosanski jezik 1
3. Pedagogija
4. Metodologija NIR-a
5. Engleksi jezik 1
6. Hadis 1
7. Fikh
8. Epistemologija
9. Kur'anske znanosti
10. Kiraet 1
11. Akaid 1
11. Sira
Unit Name Date Assignments
II godina
1. Arapski jezik 2
2. Bošnjačka književnost
3. Hadis 2
4. Islamsko bračno pravo
5. Kiraet 2
6. Da’va 1
7. Tematski tefsir
8. Engleski jezik 2
9. Osnovi komunikologije
10. Islamska filozofija
11. Uvod u pravo
12. Akaid 2
13. Epistemologija 2
Unit Name Date Assignments
III godina
1. Arapski jezik 3
2. Engleski jezik 3
3. Kiraet 3
4. Sociologija
5. Islamsko građansko pravo
6. Dawa 2
7. Akaid 3
8. Hadis 3
9. Islamsko nasljedno pravo
10. Analitički tefsir
11. Usuli fikh 1
11. Historija Sandžaka
Unit Name Date Assignments
IV godina
1. Kiraet 4
2. Arapski jezik 4
3. Engleski jezik 4
4. Islamska kultura i civilizacija
5. Islamsko kazneno pravo
6. Škole tefsira
7. Bosnistika
8. Akaid 4
9. Tematski hadis
10. Savremena fikhska pitanja
11. Islamska umjetnost
12. Završni rad